Sunday, 14 July 2024
Ads by

އެކި ސުފުރާ: ނަޓެއްލާ ރޯލްސް

އެކި ސުފުރާ: ނަޓެއްލާ ރޯލްސް

ބޭނުންވާތަކެތި:

8 ފޮތިފާން

4 ބިސް

2ޖޯޑު ކިރު (ފުލްކްރީމް)

1 ސަމްސާވެނީލާ އެސެންސް

1 ފުޅި ނަޓެއްލާ

ހަކުރު

ސިނަމަން ޕްއުޑަރ

ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް:

އެންމެފުރަތަމަ ފުން ތައްޓަކަށް ބިސް، ކިރު އަދި އެސެންސް އެޅުމަށް ފަހު ރަނގަޅަށް ގިރައިލާށެވެ. ދެންފާން ފޮތި ތަކުގައި ނަޓެއްލާ ހާކާލުމަށް ފަހު ރޯލެއްގޮތަށް އޮޅައިލާށެވެ. ދެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކިރުގެ ތެރެއަށް ރޯލް ލުމަށްފަހު ފޯކޮށްފައި ޓްރޭގައި އަތުރާށެވެ. ހުރިހާ ޕާންފޮތިތައް ހުސްވަންދެން މިގޮތަށް ހެދުމަށް ފަހު ޓްރޭގައި އަތުރައި ނިމުމުން ބާކީ ހުރި ކިރުތައް ޓްރޭގައި އެތުރި ރޯލްމައްޗަށް އަޅާލާށެވެ. އެއަށްފަހު 2ގަޑި އިރުވަންދެން ފްރިޖްގައި ޓްރޭ ބަހައްޓާށެވެ. ދެން ފްރިޖުން ޓްރޭ ނެގުމަށް ފަހު 30-20 މިނެޓްވަންދެން އަވަނުން ފިހެލާށެވެ.

ހަކުރާއި ސިނަމަން ޕައުޑަރ އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު ރޯލްސްތައް ނަގައި ހަކުރު އަދި ސިނަމަން މިކްސް ތެރެއަށް ލުމަށްފަހު ވަށައިގެން މި މިކްސް ބުރުވާލާށެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
AP24125045591180-1717571401
"ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޚުލާޤީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް"
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
Ads by
މަގުބޫލު
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް