Wednesday, 24 July 2024
Ads by

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމާ ޚިލާފަށް މެންބަރުންގެ އަދަދު ގުނުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމާ ޚިލާފަށް މެންބަރުންގެ އަދަދު ގުނުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ:ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު ގުނަން ޖެހޭނީ މިހާރު މެންބަރުން ނެތް ހުސްގޮނޑިތައް ވެސް ހިމަނައިގެން ކަމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަށް ޢަމަލު ނުކުރުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު ގުނާ ގޮތް ބަޔާންކޮށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ގެނެސްފައިވާ އިޞްލާޙު ބާޠިލު ކުރަން ހުށަހަޅާފައެވެ.

އެ މައްސަލާގައި މެންބަރުން ބަހުސް ކުރުމަށްފަހު ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމަށް ޢަމަލުނުކޮށް މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ 80 މެންބަރުން ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށެވެ. ސަޢުދުގެ އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ކުރެއްވީ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުﷲ އެވެ.

މި ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް އެހުމުން، ހުށަހެޅުން ފާސްކޮށްފައި ވަނީ 25 މެންބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ. ހުށަހެޅުމާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދެއްވީ ދެ މެންބަރުންނެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ 80 މެންބަރުން ކަމަށް ފާސްކުރުމާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަސްލަމް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ވޯޓު ނެގުމުގައި ޖުމްލަ އަދަދު ކަމަށް ރިޔާސަތުން ދެން ބަލާނީ 80 މެންބަރުން ކަމަށެވެ.

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 242 ވަނަ މާއްދާއަށް ގެނައި މި ބަދަލާ އެކު މެންބަރަކު މެންބަރުކަމުން ވަކިވުމުން މެންބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ހުސްވި ތާރީޚުން ފެށިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރިއަށް އޮންނަ އާންމު އިންތިޚާބާ ދެމެދު ހަ މަސް ދުވަސް ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް އޮތުމުން އެ ހުސްވި ގޮނޑިއަކަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރެވެން ނެތް ހާލަތުގައި މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު ގުނުމުގައި ހުސްވާ ގޮނޑިތައް ނުހިމަނާނެއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
Majlis_majilis4
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ބަންގީގެ އަޑު އިއްވަން ފަށައިފި
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!