Friday, 19 July 2024
Ads by

އައްޑޫގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން ފުރައިފި

އައްޑޫގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން ފުރައިފި

ހެލިކޮޕްޓަރުން ގެނައި ބަލިމީހަކު އެމްބިއުލާންސްއަށް އަރުވަން ގެންދަނީ - ފޮޓޯ:އެމްއެންޑީއެފް

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ އާ ދެމެދު ހެދި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އައްޑޫ ސިޓީގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖޭން ފުރައިފިއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުން އެ ސިޓީގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ ސިފައިން ފުރާފައި ވަނީ އައްޑޫގައި އޮތް ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ބަދަލުގައި އާ ހެލިކޮޕްޓަރެއް ހިފައިގެން އައި އިންޑިއާގެ މަނަވަރެއްގައެވެ. އެ މަނަވަރު އައްޑޫގައި ބަނދަރުކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ގާއިމުވެ ތިބި އިންޑިއާގެ ސިފައިން އަނބުރާ އެ ޤައުމަށް ފޮނުވާލުމަކީ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ރިޔާސީ ވަޢުދުފުޅެކެވެ. އެ ވަޢުދުފުޅާ އެއްގޮތަށް އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަަމަ ދުވަހު ވަނީ ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން އަނބުރާ ގެންގޮސްދިނުމަށް އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރުގައި ރަސްމީކޮށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ދެ ޤައުމުން އެއްބަސްވެފައި ވަނީ މާރޗު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އައްޑޫގައި ތިބި ސިފައިން ފޭބުމަށާއި ހދ. ހަނިމާދޫ އާއި ލ. ކައްދޫގައި ތިބި އިންޑިއާގެ ސިފައިން އަންނަ މެއި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފޭބުމަށެވެ.

މި ސަރުކާރުން އާންމުކުރި މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ 88 މީހަކު ތިއްބެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި