Sunday, 14 July 2024
Ads by

ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އިސްލާމީ ރިވެތި އާދަތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުތައް ބައްޓަންކުރަން ޖެހޭ: ރައީސް

ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އިސްލާމީ ރިވެތި އާދަތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުތައް ބައްޓަންކުރަން ޖެހޭ: ރައީސް

ރައީސް މުޢިއްޒު: ވިދާޅުވީ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އިސްލާމީ ރިވެތި އާދަތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުތައް ބައްޓަންކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް - ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް

އެންމެންގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، އިސްލާމީ ރިވެތި އާދަތަކުގައި ހިފަހައްޓައި، އެފަދައިން ޢަމަލުތައް ބައްޓަންކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފިއެވެ.

ރަމަޟާން މަހަކީ، ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ހެޔޮކަމުގެ މައްސަރު ކަމުގައި ފާހަގަކުރައްވައި ރަމަޟާން މަސް ފެށުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ފޮނުއްވި ޚިޠާބުގައި ރައީސް ވަނީ އެކަކު އަނެކަކަށް ހެޔޮ ފޯރުވުމުގެ އާދަ އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ބާރުއަޅުއްވާފައެވެ.

ރައީސްގެ ޚިޠާބުގައި ވަނީ ހެޔޮ ފޯރުވުމުގައި ނަމޫނާ ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން އިސްނަންގަވައިގެން ކުރައްވަމުންދާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ. އެގޮތުން މަސްވެރިން ކިރުވި މަހަށް ފައިސާ ނުލިބުމުގެ މައްސަލަ ރޯދައަށް ޙައްލުކޮށްދެއްވައި ކުއްލިހާލަތުގައި ވައިގެ މަގުން ބަލި މީހުން އުފުލުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ރޯދައިގެ ކުރިން ޙައްލުކޮށްދެވިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ކޮންމެ ގޭބިސީއަކަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހަދިޔާއެއް ދިނުމާއި ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު ދިހައެއް އަޅުކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވި، އޮފީސްތައް ބަންދު ދުވަސްތަކެއް ކަމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

“އިސްލާމީ އުންމަތަކީ އެއް ހަށިގަނޑެއް ފަދަ ބަދަހި އުންމަތެކެވެ. މި ބަރަކާތްތެރި މައްސަރުގައި އަޅުގަނޑުމެން މުޅި އުންމަތަށް ހެޔޮދުޢާ ކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ވަކީން ޚާއްޞަކޮށް، މި ރަމަޟާން މަސް އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައްދަލުކުރާއިރު، ފަލަސްޠީނުގެ ބިމުގައި ހަނގުރާމަ އާ، ބިރުވެރިކަމާ، ހައިހޫނުކަމުގައި، ގެދޮރާ ޢާއިލާ ގެއްލި ބިކަވުމުގެ ޙާލަތު ކުރިމަތިވެފައިވާ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުސްލިމް ތުއްތުކުދީންނާ، އުޚްތުންނާ، އަޚުންގެ މަތީން އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ ދިވެހީން އަބަދުމެ ހަނދާންވެއެވެ. މުސްލިމުންގެ މުޤައްދަސް އެއް މިސްކިތް ކަމުގައިވާ އަލްމަސްޖިދުލް އަޤްޞާ ހުރި ބަރަކާތްތެރި ވަޠަނުގައި، އިސްލާމްދީނާއި މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤުގައި ފަލަސްޠީނުގެ އަހުލުވެރީން ކުރަމުންދާ ޖިހާދަށް ނަޞްރު ދެއްވައި، އަނިޔާވެރީންގެ ކެހިވެރިކަމުން މިންޖުކުރައްވާށިއެވެ،” ރައީސްގެ ޚިޠާބުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރަމަޟާން މަހުން މުސްލިމުންނަށް ލިބިދޭ ފިލާވަޅުތައް ގިނަގުނަ ކަމުގައެވެ. މިއީ ކެތްތެރިކަމުގެ މައްސަރު ކަމަށާއި އެކަކު އަނެކެއްގެ ބުރަތައް ލުއިކޮށް ދިނުމުގެ މައްސަރު ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މިއީ މާފަށް އެދުމާއި މާފުކުރުމުގެ މައްސަރު ކަމަށެވެ. އަދި އިސްތިޣުފާރު ކުރުމާއި ތައުބާވެ، އަމިއްލަ ނަފުސު އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއްކަން ވެސް ރައީސްގެ ޚިޠާބުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
AP24125045591180-1717571401
"ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޚުލާޤީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް"
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
Ads by
މަގުބޫލު
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް