Sunday, 14 July 2024
Ads by

ރޯދަ މަހަށް ޚާއްޞަކޮށް ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި މަސް މާރުކޭޓެއް ހުޅުވައިފި

ރޯދަ މަހަށް ޚާއްޞަކޮށް ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި މަސް މާރުކޭޓެއް ހުޅުވައިފި

ރޯދަ މަހަށް ޚާއްޞަކޮށް ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އެޗްޑީސީން ވަނީ މަސް މާރުކޭޓެއް ހުޅުވާފައި - ފޮޓޯ:އެޗްޑީސީ

ރޯދަ މަހަށް ޚާއްޞަކޮށް ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ޑިންގީ ހާބަރު ސަރަޙައްދުގައި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން މަސް މާރުކޭޓެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.

އެޗްޑީސީން ބުނީ މި މަސް މާރުކޭޓު ހުޅުވާފައި ވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި މަސް މާރުކޭޓަކީ ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް ހުޅުވި ތަނެއް ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެއެވެ.

އެޗްޑީސީން ބުނެފައި ވަނީ މި މަސް މާރުކޭޓަކީ ފަރުމަސް ބާނާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިގެން ހުޅުވުނު މާރުކޭޓެއް ކަމަށެވެ.

ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް އެޗްޑީސީން ވަނީ ހިޔާ ސަރަޙައްދުގައި ލޯކަލް މާރުކޭޓެއް ވެސް ހުޅުވާފައެވެ. އެޗްޑީސީން ބުނި ގޮތުގައި މި ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް މިހާރު ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައި ކަމަށާއި ރޯދަ މަސް ފެށުމާ އެކު މާރުކޭޓު ހުޅުވާނެ ކަމުގައެވެ. ރޯދަ މަހުން ފެށިގެން ދެ މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެ މާރުކޭޓުން ޚިދުމަތް ދޭނެ ކަމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

އެޗްޑީސީން ބުނީ މި މާރުކޭޓު ހުންނާނީ ހިޔާ ފްލެޓު 1 އާއި 2 އަދި ވިނަރެސް 9 އާއި 10 ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި ކަމަށެވެ. މި މާރުކޭޓުގެ ބޭނުމަކީ އެ ސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ އަދި އެހެނިހެން ބާވަތްތައް ފަސޭހަކަމާ އެކު ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުން ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެއެވެ.

އެޗްޑީސީން ބުނި ގޮތުގައި މި ރޯދަ މަހު ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ވީހާވެސް ފަސޭހަވާނެހެން ކަންކަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމުގައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
AP24125045591180-1717571401
"ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޚުލާޤީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް"
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
Ads by
މަގުބޫލު
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް