Sunday, 14 July 2024
Ads by

ދިރާގުން ރޯދަ މަހަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން މުޅިން އާ އޮފަރތަކެއް ތަޢާރަފުކޮށްފި

ދިރާގުން ރޯދަ މަހަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން މުޅިން އާ އޮފަރތަކެއް ތަޢާރަފުކޮށްފި

ދިރާގުން ވަނީ ރޯދަ މަހަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން މުޅިން އާ އޮފަރތަކެއް ތަޢާރަފުކޮށްފައި - ފޮޓޯ:ދިރާގު

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ލިބޭ އިނާމުތަކާ އެކު ޚާއްޞަ ޕްރޮމޯޝަންތަކެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން (ދިރާގު) އިން އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ.

ރޯދަ މަހުގެ ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން ދިރާގުން ވަނީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިރާގު އެޕް މެދުވެރިކޮށް ބޭނުންކުރެވޭ ހިތްގައިމު ފަސް އޮފަރއެއް ތަޢާރަފުކޮށްފައެވެ. އެއީ:

ރޯދަ ބޯނަސް: 25 ރުފިޔާއަށް ވުރެ މަތިން ދިރާގު އެޕްއިން ކުރާ ކޮންމެ މުއާމަލާތަކަށްފަހު، ޚާއްޞަ ގޭމެއް ކުޅެގެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ބޯނަސް ޑޭޓާ ލިބޭނެ. ޕްރީޕެއިޑް ރީޗާޖު، އެޑްއޮންސް އަދި ބޫސްޓަރ ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް މި ގޭމު ކުޅެވޭނެ. އަދި ކޮންމެ ކަސްޓަމަރަކަށްވެސް ދުވާލަކު އެއް ފަހަރު ބޯނަސް ޑޭޓާ ހޯދޭނެ.

ޕޯސްޓްޕެއިޑް އަދި ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް ޑޭޓާ ބޫސްޓަރ: ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑް އަދި ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް ކަސްޓަމަރުން ނަގާ ޚާއްޞަ ބޫސްޓަރތަކަކާ އެކު ހަމަ އެއް އަގެއްގައި އިތުރު ޑޭޓާ ލިބިގެންދާނެ. މީގެ އިތުރުން ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚާއްޞަ ދެ ޑޭޓާ ބޫސްޓަރއެއް، 100ޖީބީ 100 ރުފިޔާއަށް އަދި 400ޖީބީ 300 ރުފިޔާއަށް ނެގޭނެ.

ޝެއަރ ޔޯ ހެޕިނެސް: ދިރާގު ޕްރީޕެއިޑް އަދި ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިރާގު އެޕް މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ‘ސްކްރެޗް އެންޑް ވިން’ ގެ ގޮތުގައި ހިލޭ މިނީ ޑޭޓާ ޕްރައިޒް ލިބޭނެ. އެ އިނާމު ދިރާގު ނެޓްވަރކްގައި ތިބި އެ ފަރާތްތަކުގެ ރަޙުމަތްތެރިންނާއި ޢާއިލާއަށް ހަދިޔާ ކުރެވޭނެ.

ހިތްތައް ހޯދައިގެން އިނާމު: ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިރާގު އެޕްއިން ހިތްތަކެއް ހޯދައިގެން ޚާއްޞަ އިނާމުތަކެއް ރިޑީމް ކުރެވޭނެ. ހޯދާ ކޮންމެ ހިތަކަށްވެސް ވަކި އަދަދެއްގެ ޕޮއިންޓް ލިބިގެންދާނެ. ކޮންމެ ކަސްޓަމަރަކަށްވެސް ދުވާލަކު އެއްފަހަރު ހިތެއް ހޯދޭނެ.

ދިރާގު އީޒޯން ސަޕްރައިޒް: ދިރާގު އެޕްގައި ވާ އީޒޯން ބެނަރއަށް ފިއްތާލައިގެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ޝެމަރޫ، ހާޑީ ގޭމްސް، ޑޮކިއުބޭ އަދި ގްރޭންޑް ސްލޭމް ގޭމިންގ ފަދަ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އެކި ޕްލެޓްފޯމްތަކުން ހިލޭ ސަބްސްކްރިޕްޝަން ލިބޭނެ. ސަބްސްކްރިޕްޝަން ލިބޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ހަތް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިލޭ ބޭނުންކުރެވޭނެ.

ދިރާގުން ބުނެފައި ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ އެލީޓް ކްލަބް މެންބަރުންނަށް ރޯދަ މަހަށް ޚާއްޞަ އޮފަރތަކެއް އެކި ޕަރޓްނަރ އައުޓްލެޓްތަކުން ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.މި އޮފަރތަކާ ބެހޭ އިތުރު ތަފުސީލު ދިރާގު އެޕް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

ދިރާގުން ބުނި ގޮތުގައި މި އަހަރުގެ އެ ކުންފުނީގެ ރޯދަ މަހުގެ ކެމްޕޭން ޝިޢާރު ‘ހެޔޮ ހިތުން’ ބިނާވެފައި ވަނީ މި ބަރަކާތްތެރި މައްސަރުގައި އެކަކު އަނެކަކަށް އޯގާތެރިވެ، ހިތްހެޔޮ ޢަމަލުތައް ކުރުމުގެ މައްޗަށް ކަމުގައެވެ. އެގޮތުން މި ޝިޢާރާ ގުޅިގެން އެ ކުންފުނީގެ ސީއެސްއާރު ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ވަނީ މަމްސް އެއިޑް އެންޖީއޯގެ ‘ރަމަޟާން އެއިޑް’ ކެމްޕޭންގެ ޕަރޓްނަރަކަށްވެ، އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ 100 ޢާއިލާއަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައި ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެއެވެ. ދިރާގުން ބުނީ މިޝަން ފޯރ މައިގްރަންޓް ވާރކަރސް މޯލްޑިވްސް (އެމްއެމްޑަބްލިއުއެމް) އާ ގުޅިގެން މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންނަށް ޚާއްޞަ އިފްތާރު ޕެކްތަކެއްވެސް އެ ކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދިރާގުން މިފަހަރުވެސް އެ ކުންފުނިން ރޯދަ މަހަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ގެންދާ ހަރަކާތްތައް ކަމަށްވާ ތަށިބަރި މޫވްމަންޓާއި ދިރާގު ގުޑިފެސްޓް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މާލެ ސަރަޙައްދުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މި ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ރާވާފައެވެ.

އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން މި އަހަރުވެސް ދިރާގު ޕޭ އެޕް އަދި ވެބް ޕޯޓަލް ނުވަތަ އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށްވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަކަމާ އެކު ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
AP24125045591180-1717571401
"ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޚުލާޤީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް"
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
Ads by
މަގުބޫލު
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް