Sunday, 14 July 2024
Ads by

ޕާޓީ ޑިމޮކްރަސީއަށް ކުރި ދަތުރުގައި އަދި ގެނެވުނު ހެޔޮ ބަދަލުތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާދާރުންނަކީ އަންހެނުން: އެމްޑީޕީ

ޕާޓީ ޑިމޮކްރަސީއަށް ކުރި ދަތުރުގައި އަދި ގެނެވުނު ހެޔޮ ބަދަލުތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާދާރުންނަކީ އަންހެނުން: އެމްޑީޕީ

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕޭން ލޯންޗް ކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ:އެމްޑީޕީ

އެ ޕާޓީ ޑިމޮކްރަސީއަށް ކުރި ދަތުރުގައި އަންހެނުންނަކީ އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވެ، މި ގެނެވުނު ހެޔޮ ބަދަލުތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާދާރުން ކަމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެ ޕާޓީން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނުގައި އެމްޑީޕީން ބުނީ، ޕާޓީން މިއަދު ދޭން ބޭނުންވާ ޔަގީން ކަމަކީ އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުވުމަށާއި ޤައުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ބައްޓަން ކުރުމުގައި އަންހެނުންގެ ހިއްސާ އިތުރުކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ސާބިތުކަމާ އެކު ދެމި ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

ޕާޓީގެ ސިޔާސަތުތައް ބައްޓަން ކުރުމުން ފެށިގެން ގޮސް އެ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމާ ހަމައަށް، އަންހެނުންގެ ހިއްސާ އޮތް ކަމުގައި ވިޔަސް، އަދިވެސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އެ ހިއްސާ ނެތްކަން އެ ޕާޓީން ގަބޫލުކުރާ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެއެވެ. އެމްޑީޕީން ބުނެފައި ވަނީ ލީޑަރޝިޕް މަޤާމުތަކުގައި އަންހެނުންގެ ހިއްސާ އިތުރުކުރުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އެ ޕާޓީން ގަބޫލުކުރާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން 2018 އިން 2023 އަށް އެ ޕާޓީގެ ކޯލިޝަން ސަރުކާރުން މި ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް އަގުހުރި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެފައިވެއެވެ.

“މިގޮތުން ވަޒީރުކަމުން ފެށިގެންގޮސް ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން އިސް މަޤާމުތަކަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެނުން އައްޔަނު ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި އެމްބަސީތަކާއި ހައިކޮމިޝަންތަކުގެ އެންމެ އިސްވެރިންނަށް އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ހަމަހަމައަށް އައްޔަނުކުރެވިފައިވެއެވެ. އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަ ލޯނުތަކާއި އިޤުތިޞާދީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުނެވެ. އަންހެނުންނަށް ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ހަ މަސް ދުވަސް ކަނޑައަޅާ، ދަރިއަކު ލިބުމާ ގުޅިގެން ފިރިހެނުންނަށް ވެސް އެއް މަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ލިބޭނެ ގޮތް ހަދައިދެވުނެވެ،” އެމްޑީޕީގެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

އެމްޑީޕީން ބުނި ގޮތުގައި ސިޔާސީ ދާއިރާގައި އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުމަށް އެ ޕާޓީގެ ސަރުކާރުން ކުރި އެންމެ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލުތަކުން އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަ ކުރެވުނު 33 އިންސައްތައިގެ ކޯޓާ ފާހަގަކުރާ ކަމުގައެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން އެތައް އަންހެން ލީޑަރުންނެއް އުފެދިގެން ދިޔަ ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެއެވެ. އެމްޑީޕީން ބުނީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތައް އިތުރަށް ބާރުވެރި ކުރުމަށް އެ ކޮމިޓީތަކަށްދޭ ފައިސާގެ އަދަދުވެސް ވަނީ އިތުރުކުރެވިފައި ކަމަށެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އަންހެން ފަނޑިޔާރުން އައްޔަނުކުރެވިފައި ވަނީ އެ ޕާޓީގެ ފާއިތުވި ފަސް އަހަރުގެ ވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ކަމީ އެ ޕާޓީން ފަޚުރުވެރިކަމާ އެކު ފާހަގަކުރާ ކަމެއް ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެއެވެ.

“ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އަންހެނުންގެ ހިއްސާ އިތުރުކުރުމަކީ ކޮންމެހެންވެސް ކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމެއްކަން މި ޕާޓީން ގަބޫލުކުރާ ހިނދު، މި ޕާޓީގެ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ރައީސް އައްޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް މިވަގުތު ޤާނޫނުއަސާސީގެ 71 ވަނަ މާއްދާއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙުގެ ތެރެއިން، މި މައްސަލައަށް ރަނގަޅު ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް މި ޕާޓީން މަސައްކަތް ކުރާނަމެވެ،” އެމްޑީޕީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެމްޑީޕީން ބުނީ އެ ޕާޓީން އުންމީދު ކުރަނީ މި މަސައްކަތުގަ އާއި މޯލްޑިވްސް ޖެންޑަރ އީކުއާލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭނުގައިވާ ކަންތައްތައް ހާސިލުކުރުމަށް ޕާޓީން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގައި ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކެއްގެ އެއްބާރުލުން ލިބުން ކަމަށެވެ. އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ ޤައުމީ އިންވެސްޓްމަންޓަކަށް ވީހިނދު، މިކަން ހާސިލު ކުރެވޭނީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ އެއްބާރުލުމާ އެކުގައި ކަމަށް އެ ޕާޓީން ގަބޫލުކުރާ ކަމަށް ވެސް އެމްޑީޕީން ފާހަގަކުރެއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
AP24125045591180-1717571401
"ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޚުލާޤީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް"
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
Ads by
މަގުބޫލު
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް