Friday, 19 July 2024
Ads by

ސިޔާސަތަކީ އަންހެނުންނަކީ ބާރުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުން، އެކަމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް އެބަކުރަން: ރައީސް

ސިޔާސަތަކީ އަންހެނުންނަކީ ބާރުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުން، އެކަމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް އެބަކުރަން: ރައީސް

ސިޔާސަތަކީ އަންހެނުންނަކީ ބާރުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުން ކަމަށާއި އެކަމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައި - ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް

އެމަނިކުފާނުގެ ސިޔާސަތަކީ އަންހެނުންނަކީ ބާރުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުން ކަމަށާއި އެކަމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ގެނެސްދޭ “ރައީސްގެ ޖަވާބު” ސިލްސިލާގެ ތެރެއިން އެމަނިކުފާނާ ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ސިޔާސަތަކީ އަންހެނުންނަކީ ބާރުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުން ކަމަށެވެ. އެކަމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަން ހާމަކުރައްވާ ރައީސް ވިދާޅުވީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީތައް ބާރުވެރި ކުރުވައި، މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތް ޤާނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙު ގެނެސްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ގަސްތުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

“އަޅުގަނޑުގެ ސިޔާސަތަކީ ކަނބަލުންނަކީ، އަންހެން ބޭފުޅުންނަކީ ބާރުވެރިކުރެވިފައިވާ، އެމްޕަވާކުރެވިފައިވާ ބަޔަކަށް ހަދައިދިނުން. އެކަމަށްޓަކައި ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިޔަށް އެބަ ގެންދަން. އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތައްވެސް ބާރުވެރިކުރުވާ، މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތް ޤާނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙު ގެނެސްގެން ކުރިޔަށް ގެންދަން އަޅުގަނޑު ގަސްތުކޮށްފައި ވާނީ،” މިއަދު ފާހަގަކުރަމުންދާ ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ހުރިހާ އަންހެނުންނަށް ފޮނުއްވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުވުމުގެ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއިރު، ހަފުތާ 14 މަގު ޗާޓުގައި ހިމެނޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކުރި ގިނަ ކަންތައްތައް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި