Monday, 22 July 2024
Ads by

ރޯދަ މަހަށް ސަރުކާރުން ހަދިޔާކުރާ ފުށާއި ހަނޑޫ ބަހަން ފަށާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު

ރޯދަ މަހަށް ސަރުކާރުން ހަދިޔާކުރާ ފުށާއި ހަނޑޫ ބަހަން ފަށާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު

ރޯދަ މަހަށް ސަރުކާރުން ހަދިޔާކުރާ ފުށާއި ހަނޑޫ ބަހަން އެސްޓީއޯއިން ވަނީ ތައްޔާރުވެފައި - ފޮޓޯ:އަވަސް

ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަ މަހު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކޮންމެ ގޭބީސީއަކަށް ހަދިޔާ ކުރާ 10 ކިލޯ ފުށާއި 10 ކިލޯ ބާސްމަތީ ހަނޑޫ ބެހުމަށް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބުނީ އެކަމަށް އެކަށޭނަ މުދާ މިހާރު އެތެރެކޮށް، ގުދަންކޮށް އަދި ބެހޭނެ އިންތިޒާމުތައް މިހާރު ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ. މިކަން ކުރިއަށް ގެންދަނީ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކާއި ކައުންސިލުތަކާ އަދި ބައެއް ޖަމުޢިއްޔާތަކާ މަޝްވަރާކުރެވި، ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމުގެ މަތިން ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުނެއެވެ.

މުދާ ދޫކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ގޮތްތައް:

  • މާލެ ސަރަޙައްދުގައި މުދާ ދޫކުރާނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން.
  • މާލެ ސަރަޙައްދުގައި މުދާ ދޫކުރަން ފަށާނީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހަށް.
  • އިއްޔެއިން ފެށިގެން ރަށްރަށަށް ގެންދާ މުދާ ދޯނިތަކަށް ބަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެސްޓީއޯއިން އަންނަނީ ކުރަމުން. މި މުދާ ގޭބީސީތަކަށް ދޫކުރާނީ ރަށު ކައުންސިލުތަކުން.

އެސްޓީއޯއިން ބުނި ގޮތުގައި މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި މުދާ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މުލަ ރޯދަ ދުވަހާއި ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވާ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 10:00 އިން ފެށިގެން ހަވީރު 4:00 އަށް ކަމުގައެވެ. އަދި ރޭގަނޑު 8:30 އިން ފެށިގެން 11:00 އަށް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ. އެސްޓީއޯއިން ބުނެފައި ވަނީ ރޯދަ މަހު މުދާ ދޫކުރާނީ ހެނދުނު 9:30 އިން ފެށިގެން މެންދުރު 1:00 އަށް އަދި ރޭގަނޑު 9:00 އިން ފެށިގެން 11:30 އަށް ކަމަށެވެ.

މުދާ ދޫކުރުމަށް މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަންތަނަކީ:

  • މާލެ – ގަލޮޅު ދަނޑު
  • މާލެ – މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އާންމު ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ބައި
  • މާލެ – ސޯޝަލް ސެންޓަރު
  • ވިލިމާލެ – ބިއްރި މިސްކިތް ހޯލް
  • ހުޅުމާލެ ފިޔަވަހި އެކެއް – ޢުމަރު ޒާހިރު ބިލްޑިންގ
  • ހުޅުމާލޭ ފިޔަވަހި ދޭއް – ހިޔާ ފްލެޓު ޓަވަރު 10 ޔޫތު ސެންޓަރު

އެސްޓީއޯއިން ބުނީ ސަރުކާރުން ހަދިޔާކުރާ ފުށާއި ހަނޑޫ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ހަމައެކަނި ދިވެހިންނަށް ކަމަށެވެ. މިގޮތުން މުދާ ދޫކުރާނީ ކަރަންޓު މީޓަރުގެ ނަންބަރަށް ބެލުމަށްފަހު، ބަލާ އަންނަ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު ނޯޓުކުރުމަށްފަހު ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!