Monday, 22 July 2024
Ads by

ބީއެމްއެލްގެ ބޯޑު ބަދަލު ކުރުމަށް މި މަހު ޚާއްޞަ އާންމު ޖަލްސާއެއް ބާއްވަނީ

ބީއެމްއެލްގެ ބޯޑު ބަދަލު ކުރުމަށް މި މަހު ޚާއްޞަ އާންމު ޖަލްސާއެއް ބާއްވަނީ

ބީއެމްއެލުން ބޭއްވި އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ:ބީއެމްއެލް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު ބަދަލު ކުރުމަށް މި މަހު ޚާއްޞަ އާންމު ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

މި މަހުގެ 25 ވާ ހޯމަ ދުވަހު ރޭ 09:00 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ދަޢުވަތު އެ ކުންފުނީގެ ހުރިހާ ހިއްސާދާރުންނަށް މިހާރު ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ.

އެ ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ސަރުކާރުން އައްޔަންކުރުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ ޙަސަން ޒަރީރު، ހުޅުމާލެ، ފްލެޓު ނަންބަރު ބީ-1-3ސީ އަދި ޢަލީ ފާރިސް މުޙައްމަދު، ގ. ސިނަމާލެ 3-04-35، ކ. މާލެ ކަމަށް ބީއެމްއެލުން ބުނެއެވެ.

ބީއެމްއެލް ބޯޑުގެ ޖުމްލަ 11 މެންބަރުން ތިއްބަވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން އަށް މެންބަރުންނަކީ ސަރުކާރު ތަމްސީލު ކުރައްވާ މެންބަރުންނެވެ. އަނެއް ތިން މެންބަރުންނަކީ އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ތިއްބަވާ މެންބަރުންނެވެ.

ބީއެމްއެލްގެ އާންމު ޖަލްސާ ބާއްވަން ނިންމާފައި ވަނީ މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮޒިޓަރީ (އެމްއެސްޑީ) ގެ އޮންލައިން މީޓިން މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް “ފަހިވޯޓު” މެދުވެރިކޮށެވެ. މި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މި މަހުގެ 14 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އެ ބޭންކުގެ ހިއްސާދާރުންގެ ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ހިއްސާދާރުންނަށެވެ. ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި 40 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެންބަރުން އައްޔަނުކުރަން ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

މި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާން ޕްރީ-ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ޖެހޭއިރު، ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މި މަހުގެ 23 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ 09:00 ގެ ކުރިން ޕްރީ-ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ޖެހެއެވެ. އެމްއެސްޑީގެ އޮންލައިން ސިސްޓަމް “އިންފިނިޓީ” މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ޖަލްސާގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން އެދޭ ފޯމު ބޭންކުގެ mv.com.bml@corporateaffairs އަށް އީމެއިލްކޮށްގެން މި ޖަލްސާގައި ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުޞަތު ބީއެމްއެލުން ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!