Wednesday, 24 July 2024
Ads by

ސްކޫލް އިމާރާތް ނުނިމި ލަސްވުމުގެ ކަންބޮޑުވުމާ އެކު، އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލުން އެދުނީ 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރަން

ސްކޫލް އިމާރާތް ނުނިމި ލަސްވުމުގެ ކަންބޮޑުވުމާ އެކު، އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލުން އެދުނީ 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރަން

ރައީސް މުޢިއްޒު އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން - ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް

ސްކޫލް ކްލާސްރޫމުތަކެއް ހިމެނޭ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްވެފައިވާ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުމާ އެކު، 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތް އަވަހަށް ފައްޓަވައިދެއްވުމަށް މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ އަރިހުން އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލުން މިކަންކަން ހިއްސާކުރައްވާފައި ވަނީ ރައީސް އާދިއްތަ ދުވަހު އެ ކައުންސިލާ އަދި ރަށުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ (އ.ތ.މ) އާއެކު އެ ރަށު ސްކޫލުގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައެވެ.

އިނގުރައިދޫގެ ތަރައްޤީގެ މުހިންމު މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އެ ރަށު ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމާއި ބަނދަރާއި ގުޅިގެން ބޭނުންވާ ކަންކަމާއި ސްލިޕްވޭއެއްގެ މުހިންމުކަމާއި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތް އަވަހަށް ފެށުމާއި މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއަށް ރަށުގެ މުހިންމު އިތުރު މަގުތަކެއް ހިމެނުމާ އަދި ސްކޫލު ކްލާސްރޫމުތަކެއް ހިމެނޭ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްވުން ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލު ކުރުމާ އަދި މިނޫންވެސް ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް މުހިންމު ކަންތައްތައް ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރައްވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރުން މެދުވެރިކުރައްވާ ރައީސް ވަނީ އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަމުގެ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
Majlis_majilis4
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ބަންގީގެ އަޑު އިއްވަން ފަށައިފި
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!