Sunday, 14 July 2024
Ads by

ރ. އަތޮޅުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގައި ރައްޔިތުން ކުރަން ޖެހޭ ހޭދަ ކުޑަވާގޮތަށް ކަންކަން ކުރަން އިސްކަންދޭނަން: ރައީސް

ރ. އަތޮޅުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގައި ރައްޔިތުން ކުރަން ޖެހޭ ހޭދަ ކުޑަވާގޮތަށް ކަންކަން ކުރަން އިސްކަންދޭނަން: ރައީސް

ރައީސް މުޢިއްޒު ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން - ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގައި ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަތައް އިތުރުވާނެ ގޮތަށް އަދި ރައްޔިތުން ކުރަން ޖެހޭ ހޭދަތައް ކުޑަވާނެ ގޮތަށް ކަންކަން ކުރުމަށް އިސްކަން ދެއްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނާ އެކު، އާދިއްތަ ދުވަހު އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އިދާރާގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި އަތޮޅުގައި އާރުޓީއެލް ފެރީ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތް ފެށުމުގެ މުހިންމު ކަމާއި އިފުރު އެއަރޕޯޓުގެ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމާއި އަތޮޅުގެ ދެކުނު ބިތުގައި އެއަރޕޯޓެއް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މުހިންމު ކަމާއި އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅު ކުރުމާއި ބޭސް ލިބުމުގައި ކުރިމަތިވާ ދަތިތައް ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އަތޮޅުގެ އިޤުތިޞާދީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށް މުހިންމު ކަންކަން ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސް ވަނީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވައިގެން އެ ކަންކަން ޙައްލުކޮށްދެއްވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
AP24125045591180-1717571401
"ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޚުލާޤީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް"
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
Ads by
މަގުބޫލު
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް