Friday, 19 July 2024
Ads by

މަޑުއްވަރި ކައުންސިލުން އެދުނީ ބިން އިތުރުކޮށްދިނުމަށާއި ގޮދޮރުވެރިކަމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދޭން

މަޑުއްވަރި ކައުންސިލުން އެދުނީ ބިން އިތުރުކޮށްދިނުމަށާއި ގޮދޮރުވެރިކަމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދޭން

ރައީސް މުޢިއްޒު ރ. މަޑުއްވަރި ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން - ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް

ރަށުގެ ބިން އިތުރުކޮށްދިނުމަށާއި ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން އެދިވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.

މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން މިކަން ފާހަގަކުރައްވާފައި ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އެ ކައުންސިލާ އަދި ރަށުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ (އ.ތ.މ) އާއެކު ރ. މީދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ބިން އިތުރުކުރެވެން އޮތް މިންވަރަކަށް ބިން އިތުރު ކުރުމަށް އެދުމާއި ގޮދޮރުވެރިކަމުގެ ފުރުޞަތު އިތުރު ކުރުމާއި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއް ހެދުމާއި ސްކޫލުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރަންހުރި ކަންކަމާއި ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ އާއި ކުޅިވަރުގެ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން އަދި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ބިނާރުގެ ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަތޮޅުގެ ދެކުނު ބިތުގައި އެއަރޕޯޓެއް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި އަތޮޅަށް އާރުޓީއެލް ފެރީ ނިޒާމު ބޭނުންވާކަން ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މަޑުއްވަރީ އ.ތ.މ ކޮމިޓީން ވަނީ ޖުމްލަގޮތެއްގައި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކަށް ކުރިމަތިވާ ބައެއް ދަތި މައްސަލަތައް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ރައީސް ވަނީ މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރުން މެދުވެރިކުރައްވާ ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަމުގެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި