Friday, 19 July 2024
Ads by

ރައީސް ބައްދަލުކުރެއްވި 100ވަނަ ކައުންސިލަކަށް ރަސްގެތީމު ކައުންސިލް

ރައީސް ބައްދަލުކުރެއްވި 100ވަނަ ކައުންސިލަކަށް ރަސްގެތީމު ކައުންސިލް

ރަސްގެތީމު ކައުންސިލަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކައުންސިލުތަކާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް މިއަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރައްވަން ފެއްޓެވި ދަތުރުތަކުގައި މިހާތަނަށް ބައްދަލުކުރައްވާ 100 ވަނަ ކައުންސިލުކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ފާހަގަކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިކަން ފާހަގަކުރައްވާފައި ވަނީ މިއަދު ރަސްގެތީމު ކައުންސިލާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ (އ.ތ.މ)އާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ މިއަދު ރ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލުގެ އިދާރާގައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި މަގުހެދުމާ، ފެނާ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް އިތުރު ގޭބިސީތަކަށް ދޭން ބޭނުންވާކަމާއި ސްކޫލުގެ 8 ކްލާސްރޫމާއި މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލުގެ މަސައްކަތް އަވަހަށް ކުރެވޭގޮތް ވުމާއި ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރެއްގެ މުހިންމުކަމާއި އަދި އޮޑިއެހެލާ ސަރަހައްދެއްގެ މުހިންމުކަން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް އަދި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުތަރައްޤީކުރުމާއި ރަށުގެ އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށް މުހިންމުކަންތައްތައް ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ނެރުގެ މަސައްކަތްކުރާއިރު އޮޑިއެހެލާ ސަރަޙައްދުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދަވާނެ ކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރެއް ޤާއިމުކުރުމަކީ ވަރަށް އިސްކަމެއްދެއްވާނެ ކަމެއްކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި