Friday, 19 July 2024
Ads by

އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ ބޮޑު ފަޚުރަކަށް ވާނީ ނާއުންމީދުގެ ތެރެއިން އުންމީދަށްވެ، ޙަޤީޤަތަކަށް ހަދައިދިނުން: ރައީސް

އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ ބޮޑު ފަޚުރަކަށް ވާނީ ނާއުންމީދުގެ ތެރެއިން އުންމީދަށްވެ، ޙަޤީޤަތަކަށް ހަދައިދިނުން: ރައީސް

އަލިފުށީގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ރައީސް މުޢިއްޒު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ - ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް

އެމަނިކުފާނުގެ އެންމެ ބޮޑު ފަޚުރަކަށް ވާނީ ނާއުންމީދުގެ ތެރެއިން އުންމީދަށްވެ، ޙަޤީޤަތަކަށް ހަދައިދިނުން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިއަދު މެންދުރުފަހު މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު އެމަނިކުފާނު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކާއި ވެވަޑައިގެންނެވި ވަޢުދުތައް ހަނދުމަ އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ނުވެފައި ހުރި ހުރިހާ ކަމެއްގައި ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ޙަޤީޤީ ސިފަ ޖައްސައިދީ، ރަނގަޅު ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ގެނެސްދޭނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލިފުށި ސްކޫލުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސް ވަނީ އަލިފުށި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މި ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި، އެ ރަށުގެ ފަތުރުވެރިކަމާއި ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ކުރައްވާނެ މަސައްކަތްތައް ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ.

އެމަނިކުފާނު ބޭނުންފުޅު ވަނީ ނަތީޖާ ނެރެދޭން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް ވަނީ މި ސަރުކާރު ހަވާލުވާތާ ފުރަތަމަ 14 ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އިއްޔެ ތަޢާރަފުކުރި އެއަރ އެމްބިއުލާންސް އާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާ ކުރައްވައި، ރައީސް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ދިވެހިންނަށް އަމިއްލައަށް މި ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ގޮތް މިކަމުގެ ސަބަބުން ހަމަޖެހިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ސަރުކާރުން ދެން ހުރި ކަންކަމުގައިވެސް އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

“ރެޔާއި ދުވާލު އަޅުގަނޑުގެ ފޯކަސް މިހިރީ ރައްޔިތުންނަށް ކުރަން ހުރި ކަންކަން ކުރުމުގައި. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމު، ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރުން، ކުންފުނިތަކުގެ އެމްޑީން، އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލިސް މެންބަރުން، މި ހުރިހާ ބޭފުޅުން އަދި ރަށްރަށުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން. މި ޓީމު މި މަސައްކަތް މި ކުރަނީ މި ރޫޙުގައި ރެޔާއި ދުވާލު. އެހެންވީމާ މި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ނެރެދެވޭނީ، ނަތީޖާ ނެރުމަށްޓަކައި ދެން ދޭން އޮތް އެއްބާރުލުންވެސް ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ލިބިގެން. އެހެނެއް ނޫން، ރެޔާއި ދުވާލު އަޅުގަނޑުމެންނާ ދެކޮޅުހަދައި، ކަންކަމުގައި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހުރަސްއަޅައި، އެކިކަހަލަ ހުރަސްތައް ކުރިމަތިކުރަންޏާ، ހަމަ ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް ދަތިވާނެ މަސައްކަތްތަކަށް. ލަސްވާނެ. އެހެންވީމާ އެކަން ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ވަނީ. އަޅުގަނޑު ބޭނުން، ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑާ ހަވާލުކުރި ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް އަދާކޮށް ނިންމަން،” – ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވަނީ ފަށާފައި ހުރި މަޝްރޫޢުތައް ނިންމުމުގައި ހުރި ހުރަސްތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި އަހަރަށް ފާސްކޮށްފައި ހުރީ ގިނަ މަޝްރޫޢުތައް ނިންމޭ ވަރަށް ވުރެ މާ ކުޑަ ބަޖެޓެއް ދީގެން ކަމުގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިތުރު ގޮތްތައް ހޯއްދަވައިގެންވެސް ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ފަށާފައި ހުރި މަޝްރޫޢުތައް ނިންމަވައި އަދި އިތުރަށް މި ސަރުކާރުންވެސް ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ވަޢުދުވެފައިވާ ކަންކަން ކޮށްދެއްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެމަނިކުފާނު ދެއްވިއެވެ.

އަލިފުއްޓަކީ، ރައީސް މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރިއަށާއި ދެކުނުބުރިއަށް މިއަދު ފެއްޓެވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން އެމަނިކުފާނު ވަޑައިގެންނެވި ފުރަތަމަ މަންޒިލެވެ. ތިން ދުވަހުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި އެމަނިކުފާނު މި ދެ އަތޮޅުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ދެ އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުތަކާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ތަރައްޤީއަށް އެންމެ މުހިންމު މަޝްރޫޢުތަކާއި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ބޭނުންވެފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެއެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސްގެ އަރިހުގައި ސަރުކާރުގެ މަތީފަންތީގެ ވަފުދެއް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި