Sunday, 14 July 2024
Ads by

އާދިއްތަ ދުވަހު ވޯޓުލާން ނިންމީ ޤާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތަށް އާ މަޖިލިސް ނުހޮވިދާނެތީ: ފުއާދު

އާދިއްތަ ދުވަހު ވޯޓުލާން ނިންމީ ޤާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތަށް އާ މަޖިލިސް ނުހޮވިދާނެތީ: ފުއާދު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީޤު: ވިދާޅުވީ އާދިއްތަ ދުވަހު ވޯޓުލާން ނިންމީ ޤާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތަށް އާ މަޖިލިސް ނުހޮވިދާނެތީ ކަމަށް - ފޮޓޯ:އީސީ

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު އަންނަ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމެވީ އިންތިޚާބު ލަސްކޮށްފި ނަމަ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަށް އާ މަޖިލިސް ނުހޮވިދާނެ ކަމަށް ފެންނާތީ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީޤު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިބުގެ ލަފަ އާ ގުޅިގެން، އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު ޤާނޫނަށް ފަސްވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލް ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ތަޞްދީޤު ކުރައްވާފައި ވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެ އިޞްލާޙުގައިވާ ގޮތުން ރަމަޟާން މަހުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް އިންތިޚާބެއް ނުބޭއްވޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން އީސީން ވަނީ މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމި އިންތިޚާބު އެޕްރީލު މަހުގެ 21 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހަށް ފަސްކޮށްފައެވެ.

މީގެ ކުރިން އިންތިޚާބުތައް ބާއްވަމުން އައިސްފައި ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކަމަށް ވީނަމަވެސް މި ފަހަރު އާދިއްތަ ދުވަހު ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމި ސަބަބާ ގުޅޭގޮތުން މިއަދު އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ފުއާދު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެޕްރީލް މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހަކީ ރޯދަ މަސް ނިމި، 10 ދުވަސް ދިނުމަށް ފަހު ލިބޭ ފުރަތަމަ ދުވަސް ކަމަށެވެ. އެ ދުވަހު ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންދަވަން ނިންމެވީ އެ ދުވަހަށް ވުރެ އިތުރަށް ލަސްކޮށްފި ނަމަ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތަށް، މިހާރު އޮތް މަޖިލިސް އުވުމުގެ އެއް މަސް ދުވަސް ކުރިން އާ މަޖިލިސް ނުހޮވިދާނެތީ ކަމަށް ފުއާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އީސީން ބުނެފައި ވަނީ ވޯޓުލާ ތާރީޚަށް ގެނައި ބަދަލާ އެކު މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި 560 މީހުންނަށް އަލަށް ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އެ އާއެކު އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލެވޭ މީހުންގެ އަދަދު 284،887 އަށް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާން ރީ-ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ދެވަނަ ފުރުސަތެއް ވަރަށް އަވަހަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އީސީން ނިންމާފައި ވަނީ 21 އެޕްރީލްގެ ހެނދުނު 08:00 އިން ފެށިގެން ހަވީރު 04:00 އަށެވެ. ވޯޓު ގުނަން ފެށުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ އެ ދުވަހުގެ ހަވީރު 04:30 ގައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
AP24125045591180-1717571401
"ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޚުލާޤީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް"
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
Ads by
މަގުބޫލު
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް