Sunday, 14 July 2024
Ads by

ރިޔާސީ ވަޢުދު: އެއަރ އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

ރިޔާސީ ވަޢުދު: އެއަރ އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

އެއަރ އެމްބިއުލާންސް ދަތުރުތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބޯޓު

ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ޞިއްޙީ އިމަޖެންސީ ޙާލަތްތަކުގައި ބަލި މީހުން އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއަރ އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފަށައިފިއެވެ.

އެއަރ އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް ފެށުމާ ގުޅޭގޮތުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށް މިއަދުން ފެށިގެން ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާފައިވާ ބޯޓުގައި މެޑިކަލް އިމަރޖެންސީގެ ޙާލަތްތަކުގައި، ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ފަރުވާ ލިބެންހުރި އެންމެ ކައިރި ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަލި މީހުން އުފުލުމުގައި އަވަސް ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދެވޭ ގޮތަށް ވަސީލަތްތަކާ އެކު ތަމްރީންކޮށްފައިވާ 15 ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިއަކު ހަރަކާތްތެރިވާނެ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފަސް ޑޮކްޓަރުންނާއި ފަސް ނަރުހުން އަދި އެމަރޖެންސީ މެޑިކަލް ޓެކްނީޝަނުން ހިމެނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޞިއްހީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ޚިދުމަތްތަކެއް ދިނުމަކީ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ސިޔާސަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެ މުހިންމު އެއް ސިޔާސަތެވެ. އެގޮތުން އެއަރ އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ދަށުން މިއަދުން ފެށިގެން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، މި މަސައްކަތުގެ މައިގަނޑު އަމާޒަކީ ހަރުދަނާ އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އެއަރ އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގައި ގާއިމުކުރުން ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފައި ވަނީ އެއަރ އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ޑޭޝް 8-200 މަރުކާގެ ބޯޓާ އެކު ޚިދުމަތް ފެށުމުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަޙައްދަކަށް 24 ގަޑިއިރު މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ މޯލްޑިވްސް އެމަރޖެންސީ މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ޚިދުމަތް ހިމެނި، ޕްރީ ހޮސްޕިޓަލް ކެއަރ ކޯޑިނޭޓްކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ރާވާ، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އަވަސް ފަރުވާގެ ނިޒާމް ފުރިހަމަ ނިޒާމެއްގެ ގޮތުގައި ގާއިމުކުރެވި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނި ގޮތުގައި އެއަރ އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް ދޭނީ އެ މިނިސްޓްރީ އާއި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް (އައިއޭއެސް) އަދި އެންސްޕާ ގުޅިގެން ކަމުގައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
AP24125045591180-1717571401
"ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޚުލާޤީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް"
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
Ads by
މަގުބޫލު
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް