Sunday, 14 July 2024
Ads by

ރާއްޖެ – ލަންކާ ދެމެދު އެއަރ އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް މާދަމާ ފަށަނީ

ރާއްޖެ – ލަންކާ ދެމެދު އެއަރ އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް މާދަމާ ފަށަނީ

ރާއްޖެ އާއި ލަންކާ އާ ދެމެދު ފަށާ އެއަރ އެމްބިއުލާންސް ދަތުރުތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބޯޓު - ފޮޓޯ:ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާ އާ ދެމެދު އެއަރ އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް މާދަމާ ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

މީގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުން ބަލި މީހުން އުފުލުމަށް ބޭނުން ކުރަމުން އައީ މޯލްޑިވިއަންގެ ޗާޓަރު ފްލައިޓުތަކާއި އިންޑިއާގެ ވައިގެ އުޅަނދުތަކެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިއީ ސިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ކުރައްވަމުން އަންނަ މަސައްކަތްޕުޅުގެ ތެރެއިން އެޅޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެއަރ އެމްބިއުލާންސްގެ ދަތުރުތައް ފަށަން ޤައުމީ އެއަރލައިން މޯލްޑިވިއަނުން ކުރި މަސައްކަތްތަކަށާއި މެޑިކަލް ޑިވައިސްތައް ފޯރުކޮށްދިން އުރީދޫއަށް ޝުކުރުއަދާކޮށްފައެވެ.

https://x.com/MoHmv/status/1763210071813824904?s=20

އެއަރ އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް ފެށުމާ ގުޅޭގޮތުން މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ނ. މަނަދޫގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެ ޚިދުމަތް ފަށަނީ ޑޭޝް އަށެއްގެ މަތިންދާބޯޓަކާއި ސީޕްލޭނެއް ބޭނުން ކޮށްގެން، އެ ބޯޓުތަކުގެ އެތެރެއަށް އެކަށޭނަ ބަދަލުތައް ގެނެސްގެން ކަމަށެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި މި ދާއިރާގެ އަމިއްލަ ޤާބިލުކަން އުފެދިގެންދިއުންކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޑޭޝް އަށެއްގެ މަތިންދާބޯޓެއްގައި މި ޚިދުމަތް ފެށުމުން ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ އެއަރޕޯޓަކުންވެސް ކުއްލި ހާލަތުގައި ފަރުވާ ދިނުމަށް ބަލި މީހުން އުފުލޭނެ ކަމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާ އާ ހަމައަށް އަދި އެތަނުން އެހެން މަންޒިލުތަކަށްވެސް ދަތުރު ކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ސީޕްލޭނެއްވެސް މި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާތީ އެއަރޕޯޓް ނެތް ރަށްރަށުން ބަލިމީހުން އުފުލޭގޮތް ވެގެންދާނެކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެއަރ އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަކީ ރައީސް މުޢިއްޒުގެ ރިޔާސީ ވަޢުދުފުޅެކެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
AP24125045591180-1717571401
"ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޚުލާޤީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް"
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
Ads by
މަގުބޫލު
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް