Monday, 22 July 2024
Ads by

މަޖިލިސް އިންތިޚާބު އެޕްރީލް 21 ގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި

މަޖިލިސް އިންތިޚާބު އެޕްރީލް 21 ގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ އިންތިޚާބާ ބެހޭ ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ:އީސީ

ވިހި ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު އެޕްރީލު މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިރޭ ފާސްކޮށްފިއެވެ.

އީސީން ނިންމާފައި ވަނީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން 21 އެޕްރީލް ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 08:00 އިން ފެށިގެން ހަވީރު 04:00 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށެވެ. ވޯޓު ގުނަން ފެށުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ އެ ދުވަހުގެ ހަވީރު 04:30 ގައެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް އާ ތާރީޚެއް އީސީން ކަނޑައަޅާފައި މި ވަނީ ރޯދަ މަހު އެއްވެސް އިންތިޚާބެއް ނުބާއްވާ ގޮތަށް މަޖިލީހުން އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު ޤާނޫނަށް ގެނައި ފަސްވަނަ އިޞްލާޙު ރައީސް މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މިރޭ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. މީގެކުރިން މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ބާއްވަން ހަމަޖެއްސީ އަންނަ މަހުގެ 17 ދުވަހުއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ ބިލު ފޮނުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު ރައީސް ވަނީ ބިލު ތަޞްދީޤު ނުކުރައްވާ އަނބުރާ ފޮނުވާލައްވާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދެވަނަ ފަހަރަށް ވެސް މަޖިލީހުން ވަނީ އެ ބިލު ފާސްކޮށްފައެވެ. ރައީސް އެ ބިލު ތަޞްދީޤު ކުރައްވާފައި ވަނީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ލަފަޔާ އެކުގައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!