Friday, 19 July 2024
Ads by

ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މި މަހުގެ މުސާރަ އާއެކު ރޯދަ އިނާޔަތް ދީފި

ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މި މަހުގެ މުސާރަ އާއެކު ރޯދަ އިނާޔަތް ދީފި

ސަރުކާރުގެ ގިނަ އޮފީސްތަކެއް ހިންގަމުން އަންނަ ވެލާނާ ބިލްޑިންގ - ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް

މި މަހުގެ މުސާރަ އާއެކު، ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަ މަހުގެ އިނާޔަތް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ޖަމާކޮށްފިއެވެ.

މި އަންނަ މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ރޯދަ މަސް ފެށޭއިރު، ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިއްޔެ ރޯދަ އިނާޔަތް ދީފައި މި ވަނީ، ހިނގަމުން މިދާ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ މުސާރަ އާއެކު ގައެވެ.

ވަޒީފާ އާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބުނެފައި ވަނީ ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ކުރިން، ކޮންމެ ދިވެހި މުވައްޒަފަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން 3،000 ރުފިޔާ ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އެ އިނާޔަތް ނުލިބޭ ކަމަށްވާ ނަމަ، ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ޖެހެނީ ލޭބާ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ (އެލްއާރުއޭ) އަށެވެ.

ސިވިލް ސާވަންޓުންނާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ ރޯދަ އެލަވަންސް ދީފައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި