Sunday, 14 July 2024
Ads by

އަލީ ޒާހިރަށް ތާއީދުކުރަން އެމްޑީޕީން ނިންމައިފި

އަލީ ޒާހިރަށް ތާއީދުކުރަން އެމްޑީޕީން ނިންމައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވ. ފެލިދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް އަލީ ޒާހިރު (އަލިޕީ)އަށް އެމްޑީޕީން ތާއީދުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެމްޑީޕީން މިއަދު ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވަނީ އެ ޕާޓީން ވާދާނުކުރާ ދާއިރާއެއްކަމަށްވާ ވ. ފެލިދޫ ދާއިރާއަށް އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ޢަލީ ޒާހިރު، މިސްކިތްމަގު. މާހާގެ / ޏ. ފުވައްމުލަކު (ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2)ކަށް އެ ޕާޓީން ތާއީދުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެންބަރުންނާއި ޕާޓީއަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން އަލީ ޒާހިރަށް ތާއީދުކޮށް ވޯޓުދޭން އެމްޑީޕީން ވަނީ އެދިފައެވެ.

ފެލިދޫ ދާއިރާ އަކީ އެމްޑީޕީން ވާދަނުކުރަން ނިންމާފައިވާ ހަތަރު ދާއިރާގެ ތެރެއިން އެއް ދާއިރާއެވެ. ފެލިދޫ ހިމެނޭހެން އެމްޑީޕީން ވާދަނުކުރަން ނިންމާފައިވާ ދާއިރާތަކަކީ ގުރައިދޫ ދާއިރާ، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިތުރުން ފުވައްމުލައް އުތުރު ދާއިރާއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
AP24125045591180-1717571401
"ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޚުލާޤީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް"
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
Ads by
މަގުބޫލު
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް