Sunday, 14 July 2024
Ads by

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން މިރޭ

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން މިރޭ

ސިޓީ ކައުންސިލުން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމެއް: މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން މިރޭ އޮންނާނެ - ފޮޓޯ:މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން މިރޭ ބޭއްވުމަށް އެ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ މިރޭ 08:30 ގައި ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކުގައި ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމަކީ މާލޭ ސިޓީގެ ކުރީގެ މޭޔަރު އަދި މިހާރު ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، މޭޔަރުކަމުގެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށްފަހު ރައީސްކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ސިޓީ ކައުންސިލުން ބާއްވާ ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމެވެ.

ރައީސް މުޢިއްޒު މޭޔަރުކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވިއިރު، ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ އާއެކު, އެ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ހިއްސާ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިގެން ކަމަށްވާއިރު، އެ ބައްދަލުވުންތަކަކީ ކާމިޔާބު ބައްދަލުވުންތަކެއް ކަަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ސިފަކޮށްފައިވެއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
AP24125045591180-1717571401
"ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޚުލާޤީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް"
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
Ads by
މަގުބޫލު
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް