Ads by
ޚަބަރު
ކުށެއް ކޮށްފައި ވާނަމަ ގާނޫނީ އަދަބު ލިބެން ޖެހޭނެ: ޤާސިމް 

ކުށެއް ކޮށްފައި ވާނަމަ ގާނޫނީ އަދަބު ލިބެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް, ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Eki Online

ދައުލަތުގެ މީޑިއާ، ޕީއެސްއެމާ ގުޅިގެން ސަންގު ޓީވީން ބޭއްވި ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ބަހުސްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޤާސިމް ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމާއި އެމްޑީޕީ ވެސް ވެރިކަން ކުރުމުގައި ފެއިލްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި މިއަދު ރަައީސް ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރު މާދަމާ ނިމިގެން ދާއިރު ކުށެއް ނުވަތަ ގޯސް ކަމެއް ކޮށްފައި އޮތިއްޔާ އެކަން ބަލަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެކަން ބަޔަކު ހުށަހަޅައިފިނަމަ ގާނޫނު އޮންނަ ގޮތަށް އަދަބު ލިބެން ޖެހޭނެކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޤާސިމް ވިދާޅުވީ ފަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ގާބިލުކަން ހުރި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓު ދޭން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެހެން ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެނިފެސްޓޯއަށް ވުރެ އޭނާގެ މެނިފެސްޓޯ މާ ފުރިހަމަ ވާނެ ކަމަށް ޤާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

9 ސެޕްޓެމްބަރުގައި އެމަނިކުފާނަށް ވޯޓު ދޭން ޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ސަބަބު އެބަހުރި ކަމަށް ޤާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.  އެގޮތުން ހިލޭ ބޭސްފަރުވާ އެންމެނަށްވެސް ލިބޭނެ  ކަމަށާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޖްތިމާއީ އަދާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި އަޅަންވީ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގައުމުގެ އިގްތިސޯދީ އަދި ސިޔާސީ ކަންތައްތަކާއި ހާރިޖީ ކަންތައްތައް ރަނަގަޅުކުރަންވީ އުސޫލުތައް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭ ކަމަށެވެ.

” އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލްކުރެވޭގޮތުގައި އެއްވެސް މެނިފެސްޓޯއެއް ނޯންނާނެ އެހާ ފުރިހަމަކޮށް އޮތް. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ މިހާރު ވެރިކަން ކުރަމުން އައީ އެމްޑީޕީންނާ ޕީޕީއެމުން. އެމްޑީޕީން ދެފަހަރާ އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެން އެބޭފުޅުންނަށް ތާއީދުކޮށްގެން އެބޭފުޅުން ސަރުކާރަށް އައިސް ކުރެއްވި ކަންތައްތައް މިއޮތީ ފެންނަން. ހަމަ އެހެންމެ ޕީޕީއެމްއިންވެސް ކުރި ކަންތައްތައް މިއޮތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަން” ޤާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގާސިމް ވިދާޅުވީ އޭނާ ކޯލިޝަންގައި ހިމަނައިގެން ވެރިކަމަށް އައުމަށް ފަހު ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ގާސިމަށް ކުރިން ދީފައިވާ ތަކެތި އަތުލާ ކަމަށެވެ. ސަރުކާރުން ބަދަލު ހޯދަން ޝަރީއަތަށް ދާން ޖެހެނީ އޭގެ ސަބަބުން ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *