Monday, 22 July 2024
Ads by

ކައުންސިލަރުންނާއި ފަނޑިޔާރުންގެ އިތުރުން މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްފި

ކައުންސިލަރުންނާއި ފަނޑިޔާރުންގެ އިތުރުން މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްފި

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާއި ފަނޑިޔާރުން އަދި ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރަތައް ބޮޑު ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފިއެވެ.

އެ މުއައްސަސާތަކުގެ މުސާރަތައް ބޮޑުކުރާ ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ މާލިއްުޔަތު ކޮމިޓީން އެކުލަވައިލި ރިޕޯޓް މަޖިލީހުން ފާސްކުރީ އެކަމަށް ނެގި ވޯޓުގައި 49 މެމްބަރުން ވޯޓުދެއްވައިގެންނެވެ. ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމާ ދެކޮަޅަަށް ވޯޓު ދެއްވީ އެންމެ މެމްބަރެކެވެ.

ގާނޫނު އަސާސީގެ 102 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް މުރާޖާ ކުރީއިރު މަޖިލީހުން ފުރަތަމަ މަޝްވަރާކުރީ މަޖިލީސް މެންބަރުންނާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ނައިބު ރައީސް އަދި މިނިސްޓަރުންގެ މުސާރަ ވެސް ބޮޑު ކުރާށެވެ.

ނަމަވެސް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އެ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު މިއަދު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިއިރު، ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް އަދި މެންބަރުންގެ ވާހަކައެއް ނެތެވެ.

ކޮމިޓީން ނިންމާފައި އޮތީ ހުރިހާ ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި ކައުންސިލަރުން އަދި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާއި އެފަދަ ހުރިހާ މަގާމެއްގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރާށެވެ.

މުސާރަތަކަށް ގެނައި ބަދަލުތައް:

 • އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މުސާރަ 91،000 ރ.
 • ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން 89،000 ރ.
 • ހައި ކޯޓު އިސް ފަނޑިޔާރުގެ މުސާރަ 70،000 ރ.
 • ހައި ކޯޓު ފަނޑިޔާރުންގެ މުސާރަ 68،000 ރ.
 • ކްރިމިނަލް ކޯޓު، ޑްރަގް ކޯޓު، ފެމިލީ ކޯޓު، ސިވިލް ކޯޓު، ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ މުސާރަ 62،000 ރ.
 • ކްރިމިނަލް ކޯޓު، ޑްރަގް ކޯޓު، ފެމިލީ ކޯޓު، ސިވިލް ކޯޓު، ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ގާޒީންގެ މުސާރަ 60،000 ރ.
 • ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މުސާރަ 43،000 ރ.
 • މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މުސާރަ 41،000 ރ.
 • ސިޓީތަކުގެ މޭޔަރުންގެ މުސާރަ 46،000 ރ.
 • ސިޓީތަކުގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުންގެ މުސާރަ 40،500 ރ.
 • އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންގެ މުސާރަ 33،000 ރ.
 • ސިޓީ ކައުުންސިލަރުންގެ މުސާރަ 35،000 ރ.
 • ރަށު ކައުުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންގެ މުސާރަ 25،500 ރ.
 • ރަށު ކައުުންސިލަރުންގެ މުސާރަ 18،000 ރ.
 • އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރުގެ މުސާރަ 74،000 ރ.
 • އޮޑިޓަ ޖެނެރަލްގެ މުސާރަ 74،000 ރ.
 • ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނެރަލްގެ މުސާރަ 74،000 ރ.
 • ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްޒޭޝަންގެ މުސާރަ 74،000 ރ.
 • އެމްއެމްއޭގެ ޑެޕިއުޓީ ގަވަރުނަރުގެ މުސާރަ 55،000 ރ.
 • ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްޒޭޝަންގެ މުސާރަ 55،000 ރ.
 • މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ރައީސުންގެ މުސާރަ 59،000 ރ.
 • މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ނައިބު ރައީސުންގެ މުސާރަ 55،000 ރ.
 • މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ 48،000 ރ.
 • ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ ރައީސްގެ މުސާރަ 41،000 ރ.
 • ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މުސާރަ 31،000 ރ.
 • ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ މެންބަރުން 12،000 ރ.
 • ޗިލްޑްރަން އޮމްބަޑްޕާސަންގެ މުސާރަ 41،000 ރ.
Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!