Monday, 22 July 2024
Ads by

ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ހިނގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން 13 މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ހިނގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން 13 މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ހިނގި މާރާމާރީގެ ތެރެއިން.. ފޮޓޯ: މިހާރު

މިމަހުގެ 7 ވަނަ ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ހިނގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި 16 މީހުންގެ ތެރެއިން 13 މީހަކު ބަންދުން ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ވިދާޅުވީ އެ ދުވަހު ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އާއި ކުޑަހެންވޭރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ކުޅުން ކުރިޔަށްދަނިކޮށް ބަޔަކު ދަނޑަށް އަރައި ހަމަނުޖެހުން ހިނގާ, ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންނާ މެދު މާރާމާރީ ހިނގި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް 16 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމީހުންގެ ތެރެއިން މިވަގުތު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ބަންދުގައި ތިބީ 3 މީހުން ކަމަށާއި އެމީހުންގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މިމަހުގެ 18 ވަނަަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުުރުމުން 15 ދުވަހަށް ބަންދުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ދެން ތިބި 13 މީހުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!