Monday, 22 July 2024
Ads by

އެންމެ މުހިންމު މަޝްރޫޢަކީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢު: ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލް

އެންމެ މުހިންމު މަޝްރޫޢަކީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢު: ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލް

ރައީސް މުޢިއްޒު ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން - ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އެންމެ މުހިންމު މަޝްރޫޢަކީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢު ކަމަށް ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒަށް ދަންނަވައިފިއެވެ.

ރައީސް، ސިޓީ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާފައި ވަނީ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އެ ސިޓީގެ ތަރައްޤީ އާ ގުޅޭ މުހިންމު ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއިރު، ސިޓީއަށް އެންމެ މުހިންމު މަޝްރޫޢަކީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢު ކަމުގައި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. ކައުންސިލުން ވަނީ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް އިތުރަށް ކުރިއެރުވުމަށް ވެލިއު އެޑެޑް ފެސިލިޓީސް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި ކައުންސިލުގެ އާ އިމާރާތެއް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި ސްޕޯޓްސް އެރީނާ އާ އެކީގައި ސިންތެޓިކް ޓްރެކެއް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ކަމުގައި ދަންނަވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓިވެޓް ސެންޓަރާއި ދަމަނަވެށީގެ މަސައްކަތް އަވަހަށް ނިންމަވައިދެއްވުމަށްވެސް ކައުންސިލުން އެދިވަޑައިގަތެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ކުޅުދުއްފުށީގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން ވަނީ އެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ރައީސް އާ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، ސިޓީ ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަން ކޮށްދެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރުން ވަނީ ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަމުގައި ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކުގެ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!