Ads by
ޚަބަރު
ރާއްޖޭގެ އުތުރުން ދެކުނަށް ޓޫރިޒަމް އެތަށް ގުނައަކަށް ފުޅާކުރާނަން: މުޢިއްޒު 

ރާއްޖޭގެ އުތުރުން ދެކުނަށް ޓޫރިޒަމް އެތަށް ގުނައަކަށް ފުޅާކުރާނެ ކަމަށް ދިކޮޅު ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Eki Online

މުޢިއްޒު މިހެން ވިދާޅުވީ، ރޭ އެމަނިކުފާނުގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިނުގައި، ލ.ފޮނަދޫގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، ގަމާ ކައިރީގައި އޮތް ބަރެސްދޫ އަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ފެއްޓެވި އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިޒަމް މަޝްރޫޢެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިސަރުކާރު އައިފަހުން އެ މަސައްކަތް އޮތީ ހުއްޓިފައި ކަމަށާއި އެކަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރެއްގައި މިމަޝްރޫޢު ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި އަތޮޅަށް އިތުރު އެއަރޕޯޓެއް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެންމެ ރަނގަޅު ސަރަހައްދެއް ބަލައި، އެ އަތޮޅުގެ ދެވަނަ އެއަރޕޯޓެއް އަޅައިދެއްވާނެ ކަމަށާއި ލ. އަތޮޅަށް ރިސޯޓު އިތުރުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ވެސް މުޢިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

“އިންވެސްޓަރ ކޮންފިޑެންސް އިތުރުކޮށް، އިޤްތިޞާދު ކޮޅަށްޖަހާ، ނުހެދި ހުރި ހުރިހާ ރިސޯޓެއް ހެދުމަށް ފަސޭހަކޮށްދީ، ރާއްޖޭގެ އުތުރުން ދެކުނަށް ޓޫރިޒަމް އެތަށް ގުނައަކަށް ފުޅާކުރާނަން” މުޢިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއެރުވުމަށް، ގާދޫއަކީ ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް ބަނދަރަކާ ބަންކަރިންގ ފެލިސިޓީ ހިމެނޭ ތަނަކަށް ހަދައިދޭނެ ކަމަށް ވެސް މުޢިއްޒު ވަނީ ވަޢުދުވެފައެެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *