Friday, 19 July 2024
Ads by

އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނައި އިޞްލާޙު ތަޞްދީޤު ނުކޮށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވާލައިފި

އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނައި އިޞްލާޙު ތަޞްދީޤު ނުކޮށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވާލައިފި

ރައީސް މުޢިއްޒު، މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވަނީ - ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަލުން ވިސްނާވަޑައިގަތުމަށް އެދިވަޑައިގެން، އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު ޤާނޫނަށް ގެނައި ފަސްވަނަ އިޞްލާޙު ތަޞްދީޤު ނުކުރައްވާ އަނބުރާ މަޖިލީހަށް މިއަދު ފޮނުއްވަވައިފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ ރައީސަށް ލިބިދީފައިވާ އިޚުތިޔާރުގެ ދަށުން ބިލު، އަނބުރައި ފޮނުއްވައިލެއްވީ، މައިގަނޑު ފަސް ސަބަބަކާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

  • މިހާރު ބިލު އޮތް ގޮތުން ވޯޓު ދޭ މީހުންގެ ލިސްޓު ގެޒެޓްކުރާއިރު ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ އައިޑީކާޑު ނަންބަރު އާންމުކުރަން އޮތުން.
  • އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ “ފޯކަލް ޕޮއިންޓް” ތަކަކަށް ބޮޑެތި ޒިންމާތަކެއް މަތިކޮށްފައިވީއިރު، އެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓަކީ ކިހިނެއް އައްޔަންކުރާ ކާކުކަން، ފަދަ އެއްވެސް ތަފުސީލެއް ބިލުގައި ބަޔާންވެފައި ނެތުން.
  • ޤާނޫނުއަސާސީގެ 79 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި، މިހާރު އޮތް މަޖިލީހުގެ އުމުރު ހަމަވުމުގެ 30 ދުވަސް ކުރިން އާ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމަން ބުނެފައި ވީނަމަވެސް ބިލުގައިވާ ގޮތަށް އިންތިޚާބު ބާއްވާ ނަމަ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ކުރިން އިންތިޚާބުގެ ހުރިހާ ކަންކަން ނިންމާ ނުލެވުމުގެ އިހްތިމާލު އޮތުމުން އެފަދަ ބިލުގައިވާ ގޮތަށް ކަނޑައެޅުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ އާ ޚިލާފުވާނޭ ކަމެއް ކަމަށް ވުން.
  • ޤާނޫނުއަސާސީގެ 75 ވަނަ މާއްދާގައި މަޖިލިސް މެންބަރުން ޤައުމުގެ މަސްލަހަތާ އެއްގޮތަށް ކަންކަން ކުރަން ބުނެފައި ވީނަމަވެސް އިންތިޚާބުގެ ތާރީޚަށް ބަދަލު ގެންނަނީ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާތީ އަމިއްލަ މަސްލަހަތަކަށް ކަމަށް ބެލުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުން.
  • އިންތިޚާބާ ބެހޭ ޤާނޫނާ މިގޮތަށް ކުޅެ އިންތިޚާބު ބާއްވާ ތާރީޚް ބަދަލު ކުރުމަކީ އިންތިޚާބާ މެދު އޮތް އިތުބާރު ގެއްލޭނެ ކަމަކަށްވުން.

ޤާނޫނުއަސާސީގެ 91 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މި ބިލުގައި، ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާ ތަޢާރުޟުވާ ކަންކަމާއި، ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އިންތިޚާބުތައް ބޭއްވުމާއި އަދި މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށް ހުރަސްއެޅިދާނެ ފަދަ އިޖްރާއާތުތައް ކަނޑައަޅާފައިވާކަން ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަނާއިބު ފާހަގަކުރައްވައި، އެކަންކަން އިޞްލާޙުކުރެއްވުމަށްޓަކައި ބިލަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަނައިބު ލަފާދެއްވާފައިވާތީ،” – ރައީސް އޮފީސް

ރޯދަ މަހުގެ ތެރެއަށް އިންތިޚާބެއް ބާއްވަން ޖެހޭ ގޮތަށް ދިމާވާ ހާލަތްތަކުގައި އިންތިޚާބު ބާއްވާނީ ރޯދަ މަސް ނިމޭތާ 10 ދުވަސް ފަހުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި ވަނީ މި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު އޮތް މަޖިލީހުގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފަސްވަނަ ޖަލްސާގައެވެ. އެ ބިލު ތަޞްދީޤު ކުރުމަށް މަޖިލީހުން ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވީ ފެބްރުއަރީ 12 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބުނާ ގޮތުން މަޖިލީހުން ބިލު ފާސް ކުރާތާ ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ބިލެއް ތަޞްދީޤު ކުރުމަށް ރައީސަށް ފޮނުވަން ޖެހެއެވެ. އެ ބިލު ރައީސަށް ލިބޭތާ 15 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތަޞްދީޤު ކުރަން ޖެހެއެވެ. އެ މުއްދަތު މިއަދަށް ހަމަވެއެވެ. އަދި ބިލު ތަސްދީޤު ނުކުރައްވާ ނަމަ، 15 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަޖިލީހަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލަން ޖެހެއެވެ.

ރައީސް ބިލު އަނބުރާ ފޮނުވާލުމުން އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެސް އަލުން ފާސްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް މަޖިލީހަށް ލިބެއެވެ. އެގޮތަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ބިލު ފާސްކޮށްފި ނަމަ ރައީސަށް އެ ބިލު ތަޞްދީޤު ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި