Monday, 22 July 2024
Ads by

ސާރފް ބޯޑުން ނަގާ ފީ ޤައުމީ އެއާލައިންއިން ކުޑަކޮށްފި

ސާރފް ބޯޑުން ނަގާ ފީ ޤައުމީ އެއާލައިންއިން ކުޑަކޮށްފި

ރާޅާ އެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ސަރފް ބޯޑު އުފުލުމަށް ޤައުމީ އެއަރލައިނުން ނަގާ ފީ ކުޑަކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިދިޔަ ހަފްތާގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދު ފުއްދަވައިފިއެވެ.

ސަރފް ބޯޑު އުފުލުމަށް ޤައުމީ އެއަރލައިނުން ނަގާ ފީ ބޮޑުކަމުގެ ޝަކުވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގައި އެ މަނިކުފާނު ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިންނެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިދިޔަ ހަފްތާގައި ދެކުުނުގެ 4 އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން އަޅައިގަތް އެއް ކަމަކީ ރާޅާ އެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ސަރފް ބޯޑު އުފުލުމަށް ޤައުމީ އެއަރލައިނުން ނަގާ ފީ ބޮޑުވެގެން އެ ޝަކުވާ ޒުވާނަކު ރައީސަށް ހުށަޙެޅުއްވުމެވެ.

ރާޅާއެޅުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި އުޅޭ ގދ. ގައްދޫ، ފެހިވިނަ، އަޙްމަދު ރަޝީދު “ރައީސްގެ ޖަވާބު” ޕްރޮގްރާމްގައި ރައީސަށް ދެންނެވި ސަރފް ބޯޑު އުފުލުމަށް ޤައުމީ އެއަރލައިނުން ނަގާ ފީ ބޮޑުކަމަަށެވެ. އަދި ފީ ބޮޑުކަމުން ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުމަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާކަމަށްވެސް އަހުމަދު ރަޝީދު ރައީސަށް ދެންނެވިއެވެ.

ކަންބޮޑުވުމާއެކު އަހުމަދު ރަޝީދު ދެންނެވި ސުވާލަށް ހަމަ އެވަގުތު ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ އުއްމީދީ ޖަވާބެއް ދެއްވާފައެވެ. ސަރފް ބޯޑު އުފުލުމަށް ޤައުމީ އެއަރލައިނުން ނަގާ ފީ ބޮޑުކަން ޤަބޫލުކުރައްވާކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން، އަހުމަދު ރަޝީދަށް ރައީސް ދެއްވީ، ސަރފް ބޯޑު އުފުލުމަށް ނަގާ ފީ ކުޑަކުރައްވާނޭކަމުގެ ޔަގީންކަމެވެ.

ސަރފް ބޯޑު އުފުލުމަށް ޤައުމީ އެއަރލައިނުން ނަގާ ފީ ކުޑަކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެވަޑައިގެންނެވި ފުއްދެވުމަށް މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުންނަގަވައި، އެ ވައުދު މިހާރު ފުއްދަވައިދެއްވާފައެވެ. އެގޮތުން ރާޅާ އެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ކަނދުން ނަގާ ފީ ކުޑަކުރުމަށް ނިންމައި، ޤައުމީ އެއަރލައިނުން މިހާރު ވަނީ އެކަން އިއުލާންކުރައްވާފައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!