Ads by
ޚަބަރު
ރައްޔިތުންގެ ވޯޓު ހޯދުމަށް އޮޅުވާލައިގެން އަޅުގަނޑު ވާނެ ވައުދެއް ނޯންނާނެ: މުޢިއްޒު

ރައްޔިތުންގެ ވޯޓު ހޯދުމަށް އޮޅުވާލައިގެން ވައުދު ނުވާނެ ކަމަށާއި ވައުދު ވަނީ ފުއްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމާއެކު ކަމަށް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ.މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Eki Online

ރިޔާސީ އިންތިހާބާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ އެއްވެސް ތަފާތު ކުރުމެއް، ކުޑަރަށެއް، ބޮޑު ރަށެއް ބެލުމެއްނެތި މުޅި ރާއްޖެ ތަރައްޤީ ކޮށްދެއްވާނެކަމެވެ.

އަދި ވައުދު ވަނީ ވޯޓު ހޯދުމުގެ ނިޔަތުގައި ނޫން ކަމަށާއި” ވާނީ ކޮށްދެވޭނެ ކޮށްދޭނެ ކަންތައްތަކުގެ ވައުދު” ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ. މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ ވޯޓު ފޮއްޓާއި ހަމައަށްދާއިރު އޮތް ސުވާލަކީ ރައްޔިތުން އިތުބާރު ކުރައްވާނީ ބްރިޖެއް އަޅަން ބުނެ އެބުރިޖު ހަގީގަތަށް ހެއްދެވި މީހުންނަށްތޯ، ނޫނީ ބުރިޖެއް އަޅަންބުނެ އެބުރިޖު ނޭޅުނު މީހުނަށްތޯ ކަމަށެވެ.

“މިއީ ރައްޔިތުންނަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާފަ ނިންމަން ފަސޭހަ ނުކުތާއެއް”

މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރެއްގައި ކަންކަން ކުރާނީ އިހުލާސްތެރިކަމާއެކު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރައްޔިތުން ގާތުގައި ކަމެއް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ ނަމަ އެކަމެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާ ވެސް ހިނގާނީ ރައީސް ޔާމީން އެ ހިންގެވި މަގުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *