Monday, 22 July 2024
Ads by

ޖުލައި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ބަންކަރިންގެ ޚިދުމަތް ފެށޭނެ: ސައީދު

ޖުލައި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ބަންކަރިންގެ ޚިދުމަތް ފެށޭނެ: ސައީދު

ރައީސް، ހޯރަފުށީ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ސައީދު ވާހަކަދައްކަވަނީ - ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް

އަންނަ ޖުލައި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ބަންކަރިން ޚިދުމަތް ފެށޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އުތުރުގެ ހަތަރު އަތޮޅަކަށް ކުރައްވަމުން އަންނަ ދަތުރުފުޅުގައި ހއ. ހޯރަފުށީގައި މިއަދު ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސައީދު ވިދާޅުވީ އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ބަންކަރިން ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ ވަރުގަދަ ކުންފުންޏަކާ އެކު އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

“އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ދެތިން ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ ޓޮޕް 10 ގައި ހިމެނޭ ކުންފުންޏަކުން މި ސަރަޙައްދުގައި ބަންކަރިންގެ ޚިދުމަތަށް ވަންނާނެ،” – އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު ސައީދު

އަދި އެކަން އެ ހިސާބަށް ދިޔައީމާ ކުރިއަށް އޮތް ދެ ތިން މަހެއްގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ އެންމެ ލަސްވެގެން ޖުލައި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން އެ ވިޔަފާރި ފެށޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު އެބައޮތް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

“ފޮރިން ކަރަންސީ، ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖަށް ވަރަށް ބޮޑު އީޖާބީ ދޮރެއް ހުޅުވިގެން އެ ދަނީ. އެހެންވިއްޔާ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ޒަމާންތަކަކަށް ތި ބޭފުޅުން އިންތިޒާރު ކުރި މަސައްކަތް ފެށިގެން އެ ދަނީ. މި ތަނުން ދަތުރުކުރާ ބޯޓުފަހަރަށް ބަންކަރިން ޚިދުމަތް ދޭން ދެތިން މަސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި މި އޮތީ،” – އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު ސައީދު

ސައީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި “މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފްރީ ޒޯން” ނަމުގައި ފްރީ ޒޯނެއް ހިންގާނެ ކުންފުންޏެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވި، ހޯރަފުށީގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ފަޅާއި އިހަވަންދިއްޕޮޅުގެ ކުރިމަތީގައި އޮތް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފަޅު އެ ކުންފުނީގެ އެސެޓަށް ބަދަލުކޮށްދީފައިވާ ކަމުގައެވެ.

އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ބަންކަރިން ޚިދުމަތް ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފެށޭނެ ކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވިއިރު، މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު އޭނާ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރުން ބަންކަރިން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެއްބަސްވުމެއް ވެފައި ވީނަމަވެސް، އެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތާ މެދު ވަކި ގޮތެއް ސަރުކާރުން އަދި ނުނިންމާ ކަމަށެވެ.

ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުން އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ތެލުގެ ސްޓޯރޭޖެއް ހަދައި ތެޔޮ ބަންކަރިން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން ގަތަރުގެ އާބަކޮން ޓްރޭޑިން އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން (ޔޫސީސީ) އާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ތަރައްޤީ ކުރާ ޕޯޓް ސިޓީގައި ތެލުގެ ޤައުމީ ސްޓްރެޓެޖިކް ރިޒާވެއް ހެދުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ރާއްޖެ އޮންނަ ސަރަޙައްދުގެ ގޮތުން އިހަވަންދިއްޕޮޅު ކައިރިން ދުވާލަކު 300 އަށް ވުރެ ގިނަ އާގުބޯޓު ދަތުރުކުރި ނަމަވެސް އެ ބޯޓުފަހަރަށް ޚިދުމަތްތައް ދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް އެ ސަރަޙައްދުގައި ގާއިމުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!