Friday, 19 July 2024
Ads by

“މޯލްޑިވްސް އިކޮނޮމިކް ގޭޓްވޭ” މަޝްރޫޢު ވާނީ ރާއްޖޭގައި ފެށޭ އިޤުތިޞާދީ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫޢަށް: ރައީސް

“މޯލްޑިވްސް އިކޮނޮމިކް ގޭޓްވޭ” މަޝްރޫޢު ވާނީ ރާއްޖޭގައި ފެށޭ އިޤުތިޞާދީ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫޢަށް: ރައީސް

ހޯރަފުށީގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ރައީސް މުޢިއްޒު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ - ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް

ސަރުކާރުގެ ފަސް ކުންފުންޏެއް އެކުވެގެން އުފެއްދި “މޯލްޑިވްސް އިކޮނޮމިކް ގޭޓްވޭ” މަޝްރޫޢު ވެގެން ދާނީ ރާއްޖޭގައި ފެށޭ އިޤުތިޞާދީ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫޢަށް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިއަދު މެންދުރުފަހު ހއ. ހޯރަފުށީ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ފާއިތުވި 14 ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އިޤުތިޞާދީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ފައްޓަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެމަނިކުފާނު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ދަރަނި އިތުރުވިޔަ ނުދިނުމަށާއި ދަރަނި ދެއްކުމަށާއި އިޤުތިޞާދަށް އާމްދަނީ އިތުރުކޮށް، އިޤުތިޞާދު ފުޅާކުރުންފަދަ ހުރިހާ ކަމެއް އެކުއެކީގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ކަމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ވަނީ މި ސަރުކާރު ވެރިކަމާ ހަވާލުވިއިރު ވާރުތަވި ދަރަނީގެ މައްޗަށްވެސް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ.

ހޯރަފުށީގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގަން ފެށި މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ހުއްޓިފައިހުރި މަޝްރޫޢުތައް އަލުން ފައްޓަވައިދެއްވާނެކަން ފާހަގަކުރައްވާ ރައީސް ވަނީ މުޅިން އަލަށް ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކާއި ކެމްޕެއިންގައި ވަޢުދުވެވަޑައިގެންފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކަށް އިސްކަންދެއްވައިގެން މަޝްރޫޢުތައް ތަރުތީބުކޮށް، މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ހިންގައިދެއްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާފައެވެ.

އެގޮތުން ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދެއްވާނެ ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި ހޮސްޕިޓަލުގެ މަޝްރޫއާއި ގިރާ ސަރަޙައްދަށް ހައްލެއް ގެނައުމާއި ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ އިތުރުން ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި