Friday, 19 July 2024
Ads by

ރަށު ތަރައްޤީއަށް މުހިންމު ކަންކަން ހޯރަފުށި ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި

ރަށު ތަރައްޤީއަށް މުހިންމު ކަންކަން ހޯރަފުށި ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި

ރައީސް މުޢިއްޒު ހޯރަފުށި ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން - ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށި ކައުންސިލުން ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އާ ހިއްސާކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސް، ހޯރަފުށި ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވާފައި ވަނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު އެ ރަށު ކައުންސިލުގެ އިދާރާގައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ހޯރަފުށި ކައުންސިލުން ވަނީ އައިހެވަން މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި ރަށުގެ ކުނީގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ޒަމާނީ ފެންވަރުގައި ކުނި މެނޭޖުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ގާއިމުކުރަން ބޭނުންވާކަން ހާމަކުރައްވާފައެވެ. އަދި އައިސް ޕްލާންޓުން އައިސް ނުލިބޭ މައްސަލަ އާއި މި އަހަރަށް ބަޖެޓު ކުރެވިފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް އަވަހަށް ފެށުމަށް ބޭނުންވާކަން ވެސް އެ ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މި ކަންކަމުގެ އިތުރުން މިހާރު ފަށާފައި ހުރި މަޝްރޫޢުތައް ހުއްޓިފައި ހުރިކަން ފާހަގަކުރައްވާ، އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ރައީސް އާ ވަނީ ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ރަށުން ބިން ހިއްކައިދީ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ހޯރަފުށި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީން އެންމެ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެއްވީ ކޮމިޓީއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބަޖެޓުގެ ދަތިކަމެވެ. މިއަދުގެ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ބަޖެޓުގެ ދަތިކަމަކީ ހުރިހާ ރަށެއްގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީތަކުންވެސް ފާޅުކުރައްވާ ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކަމަކީ ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ހައްލެއް ހޯދަން ޖެހިފައިވާ ކަމަކަށް ވާތީ އެކަމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި މަޝްރޫޢުތަކުގެ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރުން ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރު ކުރެވެމުންދާ މިންވަރަކުން މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށާއި ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަން ހައްލުކޮށް ދެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމުގައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި