Friday, 19 July 2024
Ads by

ހަފުތާ 14 ގެ 150 ވަޢުދު މުޅިން ފުރިހަމަ ކުރެވިއްޖެ: ރައީސް

ހަފުތާ 14 ގެ 150 ވަޢުދު މުޅިން ފުރިހަމަ ކުރެވިއްޖެ: ރައީސް

އަހާ ސިލްސިލާގެ ދެވަނަ ފޯރަމުގައި ރައީސް މުޢިއްޒު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ - ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް

މި ސަރުކާރުން ފުރަތަމަ 14 ހަފުތާއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަޢުދުތަކުގެ ތެރެއިން 150 ވަޢުދު ފުއްދިފައިވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުން ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ސިލްސިލާކޮށް ބާއްވަމުން އަންނަ “އަހާ” ގެ ދެވަނަ ފޯރަމުގައި މީހަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ވެރިކަމަށް 14 ހަފުތާވުމަށް އަދި ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް އެބައޮތް ކަމަށެވެ. މިހާތަނަށް އައިއިރު 14 ހަފުތާއަށް ކަނޑައެޅި ވަޢުދުތަކުގެ ތެރެއިން 150 ވަޢުދު ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ހަފުތާ 14 ގައި ހިމެނޭ 161 ވަޢުދުގެ ތެރެއިން 150 ވަޢުދުގެ 100 އިންސައްތަ ހާސިލުކުރެވިފައިވާ ކަމުގައެވެ. އަދި ބާކީ ހުރި ވަޢުދުތަކުގެ 80 އިންސައްތައަށް ވުރެ މައްޗަށް ހާސިލުކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި