Saturday, 20 July 2024
Ads by

މަސްވެރިންނަށް ދޭން ޖެހޭ 70 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި

މަސްވެރިންނަށް ދޭން ޖެހޭ 70 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް ކޫއްޑޫގައި ތިބި ކެޔޮޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ:ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ

ސަރުކާރުން މަސްވެރިންނަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން 70 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ (މިފްކޯ) ގެ ފަރާތުން މަސްވެރިންނަށް ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ނިޔަލަށް 70 މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ދީފައިވާ ޔަގީންކަމާ އެއްގޮތަށް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ކުރިން ބާކީ 30 މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަމާވާނެ ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ބަޔާނުގައި ބުނީ މަސްވެރިންނަށް ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބިގެން މަސްވެރިން ކޫއްޑޫ އާއި އައްޑޫގައި ކުރަމުން ދިޔަ އިހުތިޖާޖު ހުއްޓާލުމާ ގުޅިގެން އެ ތަންތަން މިހާރު އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ. ކޫއްޑޫގައި އިހުތިޖާޖު ކުރަމުން ދިޔަ މަސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ވަޑައިގަތުމުން މަސްވެރިންނާއި އޮޑިވެރިންގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ސަރުކާރުގެ ހުށަހެޅުން ގަބޫލުކޮށް ކުރަމުންދިޔަ ސުލްޙަވެރި އިހުތިޖާޖު ހުއްޓާލައި އެނބުރި މަސްވެރިކަމަށް ނިކުތުމަށް މަސްވެރިން ނިންމާފައިވާތީ ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

“މިފަދަ ދަނޑިވަޅުތަކުގައި މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ހަރަކާތްތައް ހިންގާ ފެސިލިޓީތައް ހުއްޓިފައި އޮންނަ އޮތުމާ ގުޅިގެން އެކަމުގެ ސަބަބުން މަސްވެރިންނަށާއި މަސްވެރި ޢާއިލާތަކަށާ އަދި އެ ކުންފުނިތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ވަމުންދާކަމީ ދިވެހި ދައުލަތާއި މި ވުޒާރާއިން ނުހަނު ކަންބޮޑުވާ ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި މިފަދަ ކަންކަން ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ މުހިންމުކަންވެސް މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ،” ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުނި ގޮތުގައި އެ މިނިސްޓްރީން މިފްކޯ އާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އާއި ކަމާ ބެހޭ އެހެނިހެން މިނިސްޓްރީތަކާ ގުޅިގެން މަސްވެރިންނާއި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަންދޭ ކަމުގައެވެ.

މިނިސްޓްރީގެ ބަޔާނުގައި ވަނީ މަސްވެރިންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ހައްލުކޮށް މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ތަރައްޤީކޮށް، މަސްވެރިކަމުން ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކޮށް، މަސްވެރި ޢާއިލާތަކުގެ ތަނަވަސްކަން އިތުރުކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އަމާޒު ކަމުގައިވާތީ، މަސްއޮޑިފަހަރަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ވީ އެންމެ އަވަަހަކަށް ދޫކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަަމަޖައްސައި އެކަން ހައްލުކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ދެއްވި އިރުޝާދާއި މަސައްކަތްޕުޅު ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާއި މިފްކޯގެ މެނޭޖްމަންޓާއި މުވައްޒަފުން ދެއްވި އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ވެސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި