Friday, 19 July 2024
Ads by

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގއ. ކޮނޑޭ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގއ. ކޮނޑޭ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮނޑޭ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ (އ.ތ.މ)އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުންއޮތީ ގއ. ކޮނޑޭ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ބަނދަރު އިތުރަށް ބޮޑުކުރަން ބޭނުންވާކަމަށާއި ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް އަޅަން ބޭނުންވާކަންވެސް ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރިއެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝާން އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންގޮސް ކުދި ޓެސްޓްތައް ހެދޭވަރަށް ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކުރުމާއި ސްކޫލުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމާއި ކަރަންޓް ވިއުގަ ރަނގަޅުކުރުމަށް ބޭނުންވާކަން ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިކަންކަމުގެ އިތުރުން، ފެނާ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަޝްރޫއަށް ގެންނަން އެދޭ ބަދަލުތަކާއި ރަށުގެ އިޤުތިޞާދީ އަދި ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށް މުހިންމު އިތުރުކަންކަން ކައުންސިލުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ރާއްޖޭގައި ދަނޑުވެރިކަން ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ތަރައްޤީކުރުމަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުން ވަރަށްބޮޑު އިސްކަމެއްދެއްވާ ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި އެމަސައްކަތް ކުރުމުގައި ރާއްޖޭގައި އެމަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ބިން އޮތް ރަށްރަށަށް އިސްކަންދެއްވާނެކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމަ ހަމައެއާއެކު ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ސިންދަފާތުކޮށް އެކިދާއިރާއަށް އަމާޒުކޮށް ތަރައްޤީކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ކައުންސިލުން އެދިވަޑައިގެންނެވި ކަންކަން ސަމާލުކަންދެއްވައިގެން ހައްލުކޮށްދެއްވާނެކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ކައުންސިލުން ހުށަހެޅުއްވި ކަންކަމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތައް މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރުން މެދުވެރިކުރައްވައި ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި