Friday, 19 July 2024
Ads by

ޒަކާތު ފަންޑުން އަހަރަކު 10 ކުދިންގެ ބޯންމެރޯ ހަދައިދިނުމަށް ސޮއިކޮށްފި

ޒަކާތު ފަންޑުން އަހަރަކު 10 ކުދިންގެ ބޯންމެރޯ ހަދައިދިނުމަށް ސޮއިކޮށްފި

ޒަކާތު ފަންޑުން ބޯންމެރޯ ހެދުމަށް އެހީ ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އާއެކު ސޮއިކުރަނީ - ފޮޓޯ:އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

ކޮންމެ އަހަރަކު 10 ކުދިންގެ ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ހެދުމަށް ޒަކާތު ފަންޑުން އެހީ ދޭން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އާއެކު ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތެލަސީމިއާ 50 ކުދިންގެ ބޯންމެރޯ ހެދުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝުޖާއު އަބްދުލްހަކީމެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަައްވާފައި ވަނީ އެ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އާމިނަތު ޝިރުނާއެވެ.

އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ބޯންމެރޯ ހެދުމަށް ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ އާ ހަމައަށް އެހީދޭނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.
ތެލަސީމިއާ ފަރުވާ ދިނުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއަކީ ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓޭޝަން ހެދުމެވެ. އެ ފަރުވާ ހޯދުމުގައި ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ކުއްޖާ ބަލަހައްޓަން ޖެހޭއިރު، ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓްކުރުމަށް ފަހު ވެސް ގަވާއިދުން ހަދަން ޖެހޭ ޓެސްޓުތައް ހަދައި ޑޮކްޓަރުންގެ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ޖެހެއެވެ.

ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ހެދުމަށް ޒަކާތު ފަންޑުގެ އެހީގައި މީގެ ކުރިން ވެސް ކުދިން ބޭރަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި އެކަން ކުރިއަކަށް ނުދެއެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ސޮއިކުރެވުނު އެއްބަސްވުމާ އެކު ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ހެދުން ކުރިއަށް ދާނެ ކަމުގައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި