Monday, 22 July 2024
Ads by

މަސްވެރިންނަށް މިއަދާއި މާދަމާ 70 މިލިއަން، ބާކީ 30 މިލިއަން ހޯމަ ދުވަހު ދެނީ

މަސްވެރިންނަށް މިއަދާއި މާދަމާ 70 މިލިއަން، ބާކީ 30 މިލިއަން ހޯމަ ދުވަހު ދެނީ

ކޫއްޑޫގައި އިހުތިޖާޖު ކުރަމުން އައި މަސްވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށް މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - ފޮޓޯ:ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ

މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (މިފްކޯ) އަށް މަސް ގަތުމަށްފަހު މަސްވެރިންނަށް ނުދެވި ހުރި ފައިސާގެ ތެރެއިން 70 މިލިއަން ރުފިޔާ މިއަދާއި މާދަމާ ދޫކޮށް، އިތުރު 30 މިލިއަން ރުފިޔާ އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ކުރިން ދިނުމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފިއެވެ.

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު އަޙުމަދު ޝިޔާމް މިއަދު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މަސްވެރިންނަށް ނުދެވިހުރި 70 މިލިއަން ރުފިޔާ މިއަދާއި މާދަމާ ދޫކުރާނެ ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި އަންނަ ހަފުތާގެ އާދިއްތަ ދުވަހު އިތުރު 30 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މަސްވެރިންނަށް ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފާއިތުވެގެން ދިއުމާ އެކު މަސްވެރިން ކުރަމުން އައި އިހުތިޖާޖާ ގުޅިގެން ސުވާލުކުރުމަށް އިއްޔެގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުކުރުމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މަސްވެރިންނަށް މިހާތަނަށް 280 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުދެެވިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 100 މިލިއަން ރުފިޔާ އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ކުރިން ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަމުން އަންނަ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ނުދެވިފައި ވަނީ މިދިޔަ ސަރުކާރުން މަސް ގަންނަ އަގު ބޮޑުކޮށް، މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ނުދީ ވުމާ އެކު، ސަރުކާރާ ހަވާލުވިއިރު ބޮޑު ދަރަންޏެއް ވާރުތަވެފައިވުމުގެ ސަބަބުން ކަމުގައެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ކުރިމަތިވެފައިވާ މާލީ ގޮންޖެހުންތަކާ އެކު ވެސް، ރޯދަ މަހުގެ ކުރިން މަސްވެރިންނަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ދައްކާ ނިންމާނެ ކަަމަށެވެ. އެގޮތުން މި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެއްކޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ބާކީ އޮންނަ 180 މިލިއަން ރުފިޔާ އަންނަ މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ދެއްކުމަށް އަމާޒު ހިފާފައިވާ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!