Monday, 22 July 2024
Ads by

ރަމަޟާންމަހު ބާއްވާ އިޙްޔާ ފޯރަމްގެ މެއިން ސްޕޮންސަރަކަށް އެމްއެސްޕީ ހަމަޖައްސައިފި

ރަމަޟާންމަހު ބާއްވާ އިޙްޔާ ފޯރަމްގެ މެއިން ސްޕޮންސަރަކަށް އެމްއެސްޕީ ހަމަޖައްސައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާންމަހު ބާއްވާ އިޙްޔާ ފޯރަމްގެ މެއިން ސްޕޮންސަރަކަށް މޯލްޑިވްސް ސްޓްރަކްޗަރަލް ޕްރޮޑަކްޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އެމްއެސްޕީ) ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކޮށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން  ބުނެފައިވަނީ 1445 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ބާއްވާ އިޙްޔާ ފޯރަމްގެ މެއިން ސްޕޮންސަރަކަށް އެމްއެސްޕީ ހަމަޖެއްސުމަށް އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާބެހޭ ވުޒާރާއާއި ދެމެދު  ފަހުމުނާމާއެއްގައި އިއްޔެ ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މި ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް ޑރ. މުހައްމަދު ޝުޖާއު އަބްދުލް ހަކީމްއެވެ. އަދި މޯލްޑިވްސް ސްޓްރަކްޗަރަލް ޕްރޮޑަކްޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންްގ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހިމް ރަފީގްއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އިޙްޔާ ފޯރަމްއަކީ ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހެއްގައިވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ ފޯރަމެއް ނަމަވެސް މި އަހަރު މި ފޯރަމްގެ ކަންކަން އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އެ ވުޒާރާ އިން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށެވެ. މިގޮތުން މި އަހަރު ވަނީ ޖުމްލަ 155،000 ރުފިޔާގެ އިނާމު އެމްއެސްޕީގެ ފަރާތުން ސްޕޮންސަރ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!