Ads by
ދީން
މައިންބަފައިން ކަމަަކަށް އެދޭ ނަމަ އެކަމެއް އަވަހަށް ކޮށްދޭން ވާނެ: ޚުތުބާ

މައިންބަފައިން ކަމަަކަށް އެދޭ ނަމަ އެކަމެއް އަވަހަށް ކޮށްދޭން ވާނެ ކަމަށް ހުކުރު ހުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

Ads by Eki Online

މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގައި ބުނެފައިވަނީ
މައިންބަފައިން އުލި އަންނަ ހިނދު, މަޑުމައިތިކަމާއި ލޯތްބާއި އެކު އެމީހުންނާ މުޢާމަލާތު ކުރުމަކީ ރިވެތި މިސާލެއް ކަމަށެވެ. އަދި މައިންބަފައިންގެ ރުހުމަކީ, ދަރީންނަށް ދުނިޔެއާއި ދުނިޔޭގައި ވާހައި އެއްޗަކަށް ވުރެ އަގު ބޮޑު އެއްޗެއް ކަމަށް ހުތުބާގައި ބުންޏެވެ. 

ހުތުބާގައި ބުނީ މުދަލަކީ ދުނިޔޭގެ ތަނަވަސްކަމުގެ ބައެއް ކަމުގައިވާނަމަ, މައިންބަފައިންގެ ރުހުމަކީ ދުނިޔެއާއި އާހިރަތުގެ ތަނަވަސްކަން ކަމަށެވެ. އަދި ބައްޕައާއި މަންމައަކީ, ހިޔާވަހިކަމާއި, ލިމާޔަތް ލިބޭ ދާއިމީ ދެގަހެއް ކަމަށާއި އެއި ދަރިންނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ވަރުގަދަ ކިއްލާތަކެއް ކަމަށް ހުތުބާގައި ބުންޏެވެ.

އަދި މައިންބަފައިންނަކީ އެންމެ ހެޔޮ އެދޭ އިލްހާސްތެރި ނަސޭހަތްތެރިން ކަމަށާއި މައިންބަފައިންގެ ނިޢުމަތުގެ ފުރިހަމަ އަގު ތިބާއަށް ވަޒަންކުރެވޭނީ އާހިރަތް ދުވަހު ކަމަށާއި އެމީހުންނގެ ހައްގުތައް އަދާކުރުމަށް ހުތުބާގައި ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *