Ads by
ޚަބަރު
ނައިފަރުން 200 ޒުވާނުން ޕީޕީއެމްއަށް ސޮއިކޮށްފި

ޅ.ނައިފަރު 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ޒުވާނުން ޑރ.މުއިއްޒުއަށް ތާއީދުކޮށް މިރޭ ޕީޕީއެމްއާއި އަލަށް ގުޅިއްޖެއެވެ.

Ads by Eki Online

ނައިފަރުގައި އޮތް ޖަލްސާގައި ސޮއިކުރި ޒުވާނުންގެ ފޯމުތަކާއި ހަވާލުވީ، ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒުއާއި، ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަން ހިންގެވުމާއި ހަވާލުވެ ހުންނެވި އަބްދުއްރަހީމެވެ.

އެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ ނައިފަރުގެ ޒުވާނުންގެ އާބާދީއަކީ ބޮޑު އާބާދީއެއް ކަމަށާއި ނައިފަރު ޒުވާނުން ބޭނުންވާ ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތައް ގާއިމް ކޮށްދެއްވާނެކަމަށެވެ.
މިޢިއްޒު ވިދާޅުވީ ވެރިކަން ލިބިވަޑައިގެންފިނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރައްވާނެ އެއްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ހައްޖު ކޯޓާ 2000އަށް އިތުރުކުރުމަށް ސައުދީ ސަރުކާރާއެކު މަޝްވަރާކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.
މުއިއްޒު ނައިފަރަށް ވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ފެނާއި، ކަރަންޓާއި ނަރުދަމާގެ ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް ހައްލުކޮށްދިނުން, 45 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކަ ދިނުން, 40 ޓަނުގެ އައިސްޕްލާންޓެއް އަޅައިދިނުން, މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް ހަދާ ދިނުން އަދި ސިއްޚީ މައްސަލަތަކަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލު ކޮށްދިނުން ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސްލިޕްވޭއެއް ހަދައިދީ, ފީފާ އެޕްރޫވް ފުޓުބޯޅަ ދަނޑެއް އަޅައިދީ ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީގެ ކެމްޕަހެއް ހެދުމުގެ އިތުރުން އިސްލާމީ މަރުކަޒެއް އަޅައިދެއްވާނެ ކަމަށް ވެސް މުޢިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *