Friday, 19 July 2024
Ads by

އަސްލަމާއި ސަލީމުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ނަގައިފި

އަސްލަމާއި ސަލީމުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ނަގައިފި

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން 23 މެންބަރެއްގެ ސޮޔާއެކު ހުށަހެޅި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު އަސްލަމާއި ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ސަލީމްގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައިފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކުރައްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު މިއަދު އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މި ވަގުތު އެ މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދަން ބޭނުން ނުވަނީ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން މިހާރު މަޖިލީހަށް އަންގާފައިވާނެ ކަމަށްވެސް ސިރާޖު ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް ސިރާޖު ނުދެއްވައެވެ.

ސިރާޖުގެ ހިމެނޭހެން 13 މެންބަރަކު ވަނީ ސޮއި އަނބުރާ ގެންގޮސްފައެވެ. އެހެން ކަމުން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ ގާނޫނީ އަދަދު ވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

ސޮއި އަނބުރާ ގެންދެވި 13 މެންބަރުންނަކީ:

 • ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު
 • ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ނަސީމް
 • ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނިހާދު
 • އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް
 • ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މޫސާ ސިރާޖު
 • އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހަމީދު
 • ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލްމުހުސިން ހަމީދު
 • މުލަކު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ނަސީރު
 • މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ޒަރީރު
 • ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ޝިޔާން
 • ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝާޒް
 • ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލްޣަނީ އަބްދުލްހަކީމް
 • ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރާޝިދު

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ އިތުރުން އެމްޑީއޭ އަދި އަމިއްލަ ބައެއް މެންބަރުންގެވެސް ސޮޔާއެކުގައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި