Sunday, 14 July 2024
Ads by

ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވި ޖަލްސާ އެމްޑީޕީއާއި ޑިމޮކްރޭޓްސްއިން ބޮއިކޮށްޓްކޮށްފި

ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވި ޖަލްސާ އެމްޑީޕީއާއި ޑިމޮކްރޭޓްސްއިން ބޮއިކޮށްޓްކޮށްފި

ފޮޓޯ: މަޖިލިސް

ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އިއްވެވި ފުރަތަމަ ރިޔާސީ ބަޔާން މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް އިއްވި ޖަލްސާ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އާއި ދަ ޑިމޮކްރޭޓްސްއިން ބޮއިކޮޓްކޮށްފިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވެވީ މިއަދު ހެނދުނު 9:00 ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ތަޅުމުގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވި ޖަލްސާ އިދިކޮޅު ދެ ޕާޓީކަމުގައިވާ އެމްޑީޕީއާއި ޑިމޮކްރޭޓްސް ޕާޓީން ވަނީ ބޮއިކޮށްފައެވެ.

އެމްޑިޕީން ރޭ ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވާ ޖަލްސާގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ މެމްބަރުން ބައިވެރި ނުވުމަށް ނިންމި ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހުޅުވާ ދުވަސް ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްގޮތުގައި ޒަމާނުއްސުރެ އޮތްއޮތުން ބަދަލުކޮށް، މަޖިލީހުގެ ގަދަރު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ދުވަހަކީ ބަންދުނޫން ދުވަހެއްކަމުގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖެއްސެވުން ހިމެނޭކަމުގައެވެ.

ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒުގެ ފުރަތަމަ ރިޔާސީ ބަޔާން ބޮއިކޮޓް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަން ހާމަކޮށް ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަޒީރުކަމުގެ ރުހުން ނުދެއްވި 3 (ތިނެއް) ބޭފުޅުންނަށް ވަޒީރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން، ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވާ ޖަލްސާއަށް ދައުވަތު ދެއްވުމަކީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރާއި ހުރުމަތަށް ގޮންޖެހުމުގެ އަމަލެއްކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕުން ދެކޭކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ގައިރު ގާނޫނީ މި ފަދަ އަމަލުތަކަށް ހިތްވަރާއި ބާރުލިބިދެވޭގޮތަށް ހިންގޭ ކަންކަމުގައި އެ ޕާޓީގެ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕުން އެއްބާރުލުން ނުދޭނެ ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެމްޑީޕީއާއި ޑިމޮކްރެޓްސް މިއަދުގެ ޖަލްސާ ބޮއިކޮޓު ކުރިނަމަވެސް އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް މެމްބަރުން މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންފައި ވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖާބިރު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވީ ޖުމްލަ 24 މެމްބަރުންނެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
AP24125045591180-1717571401
"ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޚުލާޤީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް"
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
Ads by
މަގުބޫލު
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް