Ads by
ޚަބަރު
ސޯޝަލް ހައުސިން ފްލެޓުތަކުގެ ކުލި މާފުކޮށްދޭނަން: ޤާސިމް 

ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ބޭނުން ޖެހިފައި ތިބޭ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ސޯޝަލް ހައުސިންގެ ކުލި މާފު ކޮށްދިނުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް ގާސިމް އިބްރާހިމް ވައުދުވެއްޖެއެވެެ.

Ads by Eki Online

ްާގާސިމް މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގެ، ކޮންމެ ބިމެއް އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން ރައްޔިތުންނަށް ހިލޭ ދޫކުރެވެން އޮތް ނަމަ އެ ބިންތައް ރައްޔިތުންނަށް ހިލޭ ދޭން ދުވަހަކު ވެސް ދެކޮޅު ނަހައްދަވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ހިއްކާފައިވާ އެންމެ އަގުބޮޑު ބިންތައް ވަކި ބަޔަކަށް ހިލޭ ދިނުމާ ދެކޮޅު ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

“ނަމަވެސް ދިވެހިދައުލަތުގައި އޮތް (އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އިން ހިއްކާފައިވާ) އެންމެ އަގުބޮޑު ބިންތައް ވަކި ބަޔަކަށް ދޭ އިރު، އެ ހައްްޤުން އެއްބައި ރައްޔިތުން މަޙްރޫމުވެފައި، އަދި ހަމަ އެބިމުގައި ޢިމާރްކޮށްފައިވާ އިޖްތިމާޢީ ބޯ ހިޔާވަހިކަމުގެ ކުދި ކުދި ފްލެޓް ތަކުން 20 – 25 އަހަރުން 2.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގޯތި ގެދޮރުގެ ދަތިކަން އެންމެ ބޮޑު، އެންމެ ހާލުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ އަތުން ނެގުމަކީ ކޮންކަހަލަ ހަމަ އަކުން، ކޮންކަހަލަ އިންސާފަކުން ކުރައްވާ ކަމެއްތޯ”

‏އެހެން ކަމުން އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމެއްގައި ކުރީގެ ހުރިހާ ސަރުކާރުތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ އިޖްތިމާޢީ ފްލެޓުތަކުގެ ކުލި އެ ރައްޔިތުންނަށް މާފުކޮށް ދޭނެ ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *