Monday, 22 July 2024
Ads by

މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވަރކްސްގެ އައު ވެބްސައިޓު އިފްތިތާހްކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވަރކްސްގެ އައު ވެބްސައިޓު އިފްތިތާހްކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވަރކްސްގެ އައު ވެބްސައިޓު އިފްތިތާހްކޮށްފިއެވެ.

މި ވެބްސައިޓު ލޯންޗް ކުރުމުގެ ރަސްމިޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށް ދެއްވީ އެ ވުޒާރާގެ މިނިސްޓަރ އާދަމް ޝަރީފް އުމަރެވެ. މިވެބްސައިޓް އިފްތިތާހްކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވަރކްސްގެ ނައިބު އަހުމަދު އިރުފާޙުއެވެ.

ވެބްސައިޓް ތައާރަފު ކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އައު ވެބްސައިޓު ވެގެންދާނީ ރައްޔިތުންނާއި އެވުޒާރާ ގުޅުވާލަދޭނެ ޕްލެޓްފޯމަކަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެވުޒާރާ އުފެދުނުތާ ގިނަ ދުވަސްތައް ނުވަނީސް އަމިއްލަ ވެބްސައިޓެއް ތައާރަފުވެގެންދިއުމަކީ އެ ވުޒާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ބުރަ މަސައްކަތް ސާބިތުވާ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާދަމް ޝަރީފު ވަނީ އައު ވުޒާރާއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާއިރު ސަރުކާރުން އެ ވުޒާރާ އުފައްދަވާފައިވާ މަޤްސަދު ހާސިލް ކުރުމަށް ސާބިތުކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!