Sunday, 14 July 2024
Ads by

އިންޑިއާ ސިފައިން އަރާނީ ހަމައެކަނި މަސް ދޯންޏަކަށް ނޫން، މާލެވެސް އަރާފާނެ: ރައީސް ނަޝީދު

އިންޑިއާ ސިފައިން އަރާނީ ހަމައެކަނި މަސް ދޯންޏަކަށް ނޫން، މާލެވެސް އަރާފާނެ: ރައީސް ނަޝީދު

ފޮޓޯ: މީސް މީޑިޔާ

އިންޑިއާ ސިފައިން އަރާނީ ހަމައެކަނި ދިވެހި މަސް ދޯންޏަކަށް ނޫން ކަމަށާއި، އިންޑިއާ ސިފައިން އެންމެ ފަހުން މާލެވެސް އަރާނެކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖޭގެ މަސް ދޯންޏަކަށް ހަތިޔާރާއެކު އެރި ވީޑިއޯތަކެއް އާންމު ވެފައިވަނިކޮށް ނަޝީދު ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ މޯލްޑިވްސް ނަމަކަށް ކިޔާ ވަޓްސްއަޕް ގްރޫޕަށް ފޮނުވި މެސެޖެއްގައި ވަނީ، “އަސްލަށް ވިސްނުމަށާއި އަދި ނިދިން ހޭލަން ޖެހޭކަމަށް” ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ ވަޓްސްއަޕް މެސެޖުތަކުގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އިންޑިއާގެ ވެރިކަމުގައި ކޮންމެ ޕާޓީއެއް އޮތްނަމަވެސް، އިންޑިއާގެ ބޭރުގައި އޮތް މިނިވަން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ދެމިއޮވެފައިވާ ކަމުގައެވެ. އަދި ރާއްޖެ އެގޮތުގައި ދެމިއޮތީ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ނޫންކަމަށާއި، އަދި އެއީ ވަތަނީ ވިސްނުން އިސްކޮށްގެންވެސް ނޫންކަމުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ދިވެހި ރުފިޔާގެ ހިފަހައްޓާފައި އޮތް ޑޮލަރުގެ އަގު ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، ޗައިނާއަށް އިންޑިއާ ކަޑުގެ ފުނާއި ހަމައަށް ދިއުމަށް އަދި 30 އަހަރު ނަގާނެ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ އަސުރުމާ3، ނިރު7 އަދި މާހޯރަ3 މި ތިން ދޯންޏަށް އިންޑިއާގެ ދެ ކޯސްޓްގާޑް ކައިރިކޮށް ސިފައިން އަރާފައިވާ އިރު، އެ ދޯނިތަކުގައި ހަތިޔާރާއެކު ބޭރުގެ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯތައްވެސް މިހާރު ދަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
AP24125045591180-1717571401
"ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޚުލާޤީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް"
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
Ads by
މަގުބޫލު
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް