Sunday, 14 July 2024
Ads by

ބީއެމްއެލްގެ ލޯނުތަށް ނުދެއްކުމުން ނަގާ އޯވަޑިއު އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ދަށްކޮށްފި

ބީއެމްއެލްގެ ލޯނުތަށް ނުދެއްކުމުން ނަގާ އޯވަޑިއު އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ދަށްކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ދޫކުރާ ލޯނުތަކަށް ފައިސާ ނުދެއްކުމުން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ނަގަމުންދިޔަ އޯވަޑިއު އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ދަށްކޮށްފިއެވެ.

އޯވަޑިއު އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި އެންމެ ފަހުން ނެގީ 2 ޕަސަންޓެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ވަނީ އެ އަދަދު 0.5 ޕަސަންޓަށް ދަށްކޮށްފައެވެ. ބީއެމްއެލް އިން މިބަދަލު ގެނައުމަށް ނިންމީ ބޭންކްގެ ބޯޑު މެންބަރުން މިދިޔަ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން އޯވަޑިއު އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ނަގަމުން ދިޔަ އަދަދު މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު ދެ ޕަސަންޓަށް ކުޑަކުރުމުގެ ކުރިން ނަގަމުން ދިޔައީ 10 ޕަސަންޓެވެ.

އޯވަޑިއު އިންޓަރެސްޓް ކުޑަކުރި ނަމަވެސް ލޯނު ތަކަށް ގަވައިދުން ފައިސާ ދެއްކުމަށް ބީއެމްއެލް އިން އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
AP24125045591180-1717571401
"ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޚުލާޤީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް"
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
Ads by
މަގުބޫލު
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް