Sunday, 14 July 2024
Ads by

ސްޓެލްކޯއިން ފެނަކައަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން ދޭންނިންމައިފި

ސްޓެލްކޯއިން ފެނަކައަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން ދޭންނިންމައިފި

ރަށްރަށުގެ ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތްދޭ ސަރުކާރުގެ އެއް ކުންފުނި ކަމަށްވާ ފެނަކައަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސްޓެލްކޯއާއެކު ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ސްޓެލްކޯގެ ފަރާތުން އެކަމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން ފަހުމީއެވެ. އަދި ފެނަކައިގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒު މުހައްމަދު ރަޝީދުއެވެ.

އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފެނަކަ އަށް ޓެކްނިކަލް ދާއިރާތަކުން ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީ ސްޓެލްކޯ އިން ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ. އަދި ފެނަކައިގެ މާލީ ހާލަތަށް ބަލައި، މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ސްޓެލްކޯ އިން ވަނީ ހިލޭ ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ އެހީތައް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވެސް ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ މެކޭނިކަލް އަދި އިންޖިނިއަރިންގެ ތަމްރީނުތައް މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ސަރުކާރުގެ މި ދެކުންފުނިން މިއަދު ސޮއިކުރި މި އެއްބަސްވުމަކީ ފެނަކައިންދޭ އެހީ، އިތުރަށް ފުރިހަމައަށް ސިސްޓެމެޓިކްކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވި އެއްބަސްވުމެކެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
AP24125045591180-1717571401
"ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޚުލާޤީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް"
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
Ads by
މަގުބޫލު
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި