Friday, 19 July 2024
Ads by

ރާއްޖެ އާއި ލަންކާއާ ދެމެދު އެއާ އެމްބިއުލާންސްގެ ހިދުމަތް ފަށަނީ

ރާއްޖެ އާއި ލަންކާއާ ދެމެދު އެއާ އެމްބިއުލާންސްގެ ހިދުމަތް ފަށަނީ

ރާއްޖެ އާއި ސްރީލަންކާއާ ދެމެދު އެއާ އެމްބިއުލާންސް ހިދުމަތް ފެށުމަށް ނިންމައިފިއެެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު އަމީނާއި، ސްރީލަންކާގެ ޕޯޓްސް، ޝިޕިންގ އެންޑް އޭވިއޭޝަން މިނިސްޓަރ ނިމާލް ސިރިޕާލާ ޑި ސިލްވާ ބައްދަލުކުރައްވާ ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

މިނިސްޓަރު އަމީން ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް އެމަޖެންސީ ފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން މީހުން ފޮނުވާފައިވަނީ އިންޑިއާއަށް ކަމަށާއި ނަމަވެސް ލަންކާގެ އެމަޖެންސީ ފަރުވާގެ ރަނގަޅު ހިދުމަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އެފަދަ ބަލި މީހުން ލަންކާގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ފަރުވާ އަށް ފޮނުވުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ނިރްމަލް ސިރިޕަލާ ޑެ ސިލްވާ ވިދާޅުވީ ކަޓުނަޔަކަ އެއާޕޯޓުގައި ހާއްސަ ޔުނިޓެއް ގާއިމުކޮށް، އެ ޔުނިޓައް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އެއާޕޯޓާއި ސިވިލް އެއާލައިންސް އޮތޯރިޓީގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ހުއްދައެއް މިހާރު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއާއެކު ސަރުކާރުން ނިންމާފައި ވަނީ އަންނަ މާޗް މަހުގެ 1 އިން ފެށިގެން ރާއްޖެއަށް އަށް އެއާ އެމްބިއުލާންސް ތައާރަފު ކުރުމަށެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި