Monday, 22 July 2024
Ads by

ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު ވަކިކުރާ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނުދޭނަން: މެންބަރު ސަލީމް

ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު ވަކިކުރާ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނުދޭނަން: މެންބަރު ސަލީމް

ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން އުޅޭ މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދިޔުމުގެ ފުރުސަތެއް ޕީޕީއެމް، ޕީއެންސީން ނުދޭނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަދި އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިއްޔަ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ސަލީމް ވިދާޅުވީ ރައީސް މަގާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދިޔުން އެ ދެ ޕާޓީން ހުއްޓުވާނެ ކަމަށެވެ.

އެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ފުރާނަ ދުއްވާލާފައި ރައީސް އަޒުލުކުރަން ޖެހޭނީ

– ސަލީމް

ސަލީމް ވިދާޅުވީ ބައެއް ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ނުދިނީ ވަކި ބަޔަކު ރުއްސަންކަމާއި އަދި ފަހަރެއްގައި ވެސް އެއީ އެ ބޭފުޅުން ނާގާބިލު ވެގެން ނިންމި ނިންމުމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒު މަގާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް 34 މެމްބަރުންގެ ސޮއި ވަނީ ހަމަކޮށްފަ އެވެ. އެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވަނީ 26 މެމްބަރުންގެ ސޮޔެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!